• TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE

Sponsored Links

  •   
  • FileName: tuzvo_stud_prirucka2010_2011_usp_vseobecne.pdf [preview-online]
    • Abstract: TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENEŠTUDIJNÁ PRÍRUČKAUniverzitné študijné programyVšeobecné informácie2010–20111 © Technická univerzita vo Zvolene 2010ISBN 978-80-228-2138-4

Download the ebook

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE
ŠTUDIJNÁ PRÍRUČKA
Univerzitné študijné programy
Všeobecné informácie
2010–2011
1
© Technická univerzita vo Zvolene 2010
ISBN 978-80-228-2138-4
2
OBSAH
Príhovor rektora TU vo Zvolene ..................................................................5
Správna rada TU vo Zvolene .......................................................................9
Akademický senát Tu vo Zvolene................................................................9
Vedecká rada ..............................................................................................10
Vedenie.......................................................................................................13
Rektorát ......................................................................................................14
Štúdium na TU vo Zvolene ........................................................................16
Fakulty TU vo Zvolene ..............................................................................18
Zoznam študijných programov akreditovaných na TU vo Zvolene ..........19
Univerzitné študijné programy ..................................................................23
Celouniverzitné pracoviská a účelové zariadenia TU vo Zvolene.............53
3
4
Milé kolegyne, vážení kolegovia, študenti, vážená akademická obec,
záujemcovia o štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene!
Do nadchádzajúceho aka-
demického roka 2010/2011
vstupuje Technická univerzi-
ta vo Zvolene s potvrdeným
statusom univerzitnej vysokej
školy. Na základe komplexné-
ho hodnotenia a návrhu Akre-
ditačnej komisie SR, porad-
ného orgánu vlády SR, bola
zaradená, spolu s ďalšími de-
-siatimi slovenskými vyso-
kými školami, medzi vysoké
školy univerzitného typu.
Záujemcom o štúdium v odbornom komplexe les – drevo – ekológia
a environment – výrobná a environmentálna technika – obnoviteľné zdroje
ponúka študijné programy vo všetkých troch stupňoch a formách vysoko-
školského štúdia, spĺňajúce požiadavky medzinárodného systému ECTS.
V súlade s výsledkami komplexnej akreditácie rozhodol minister školstva SR
o pridelení akreditácie pre celkový počet 107 študijných programov v den-
nej a externej forme. Z tohto počtu sa uskutočňuje 40 študijných programov
v bakalárskom stupni, 39 v inžinierskom a 28 v doktorandskom stupni vy-
sokoškolského štúdia. Žiaden zo študijných programov nie je spoplatnený.
Celkovo pokračuje trend nárastu o štúdium na Technickej univerzite vo Zvo-
lene. Medzi najatraktívnejšie študijné programy z pohľadu počtu záujemcov
o štúdium patria interiérový dizajn, dizajn nábytku, ochrana osôb a majetku
pred požiarom, aplikovaná zoológia a poľovníctvo, ako aj študijné progra-
my s ekonomickým zameraním – ekonomika a manažment lesných zdrojov
a podnikov a podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle.
Technickú univerzitu vo Zvolene organizačne tvoria štyri fakulty – Les-
nícka fakulta, Drevárska fakulta, Fakulta ekológie a environmentalistiky
a Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky. Rozvoj pedagogickej a ve-
deckej práce podporujú celouniverzitné pracoviská – Ústav cudzích jazykov,
Ústav telesnej výchovy a športu, Centrum ďalšieho vzdelávania, Vývojové
dielne a laboratória, Centrum informačných technológií, Vysokoškolský
lesnícky podnik, Arborétum Borová hora, Slovenská lesnícka a drevárska
5
knižnica a Študentské domovy a jedáleň Ľ. Štúra. Vzdelávanie a vedecko-
-výskumné aktivity bude v akademickom roku 2010/2011 zabezpečovať
283 vedecko-pedagogických zamestnancov, z nich 38 profesorov, 74 docen-
tov a 174 odborných asistentov. Vedeckovýskumné činnosti bude realizovať
71 pracovníkov a technicko-hospodárske a podporné aktivity zabezpečuje
400 zamestnancov.
K charakteristickým črtám posledného obdobia celkom určite patrí fi-
nančná a ekonomická kríza a výrazná internacionalizácia slovenského aka-
demického priestoru. Skutočnosť, že Slovenská republika je niekoľko rokov
plnohodnotným členským štátom EU sa výrazne odzrkadlila vo všetkých ro-
vinách života univerzity. Okrem iného v už spomínanom plnení Boloňskej
deklarácie a integrácie do európskeho vzdelávacieho a výskumného priesto-
ru. Výraznú zmenu sme zaznamenali aj vo vedeckovýskumnej činnosti. Plne
sa potvrdili a realizovali zámery prechodu od inštitucionálneho k projekto-
vému financovaniu. Dosiahli sme primeranú diverzifikáciu zdrojov, aj keď
je situácia v rámci univerzity nevyvážená a stále potrebujeme zvýšiť podiel
projektov zo zahraničných, najmä európskych zdrojov. Získaním Rozšíre-
nej charty Erasmus sme stabilizovali prostredie pre zahraničnú spoluprácu
a mobility študentov aj zamestnancov univerzity, vrátane jej manažmentu.
Pozitívne je, že dochádza k výraznému oživeniu v tejto oblasti a postupnému
prekonávaniu jazykových a organizačných problémov.
Poslednou výraznou rovinou europeizácie života univerzity je aktívne
čerpanie zdrojov z operačných programov, ktoré významne napomáha pre-
konávaniu nepriaznivej ekonomickej situácie v spoločnosti a jej dopadov na
financovanie vysokých škôl. Technická univerzita patrí k úspešným uchádza-
čom o tieto zdroje. Pred dokončením sú dva veľké projekty na dobudovanie
infraštruktúry univerzity v hodnote takmer 8 mil. €. K pôvodným dvom pro-
jektom na zabezpečenie činnosti centra excelentnosti výskumu „Adaptívne
lesné ekosystémy“ pribudol v poslednom roku ďalší na zabezpečenie centra
excelentnosti „Podpora rozhodovania v lese a krajine“ spolu s tretím rozsiah-
lym projektom zameraným na infraštruktúru. Pozitívne je, že sme získali via-
ceré ďalšie projekty zamerané na výskumné aktivity v Operačnom programe
Výskum a vývoj ale aj vzdelávacie projekty v Operačnom programe Vzdelá-
vanie a Program rozvoja vidieka. Tieto skutočnosti celkom iste mimoriadne
pozitívne ovplyvnia vývoj univerzity v najbližšom období.
Vstup do nového akademického roku je pre našu univerzitu a jej súčasti
každoročným sviatkom. Som presvedčený, že učitelia, vedeckí pracovníci
6
a ostatní zamestnanci prejavia iniciatívu, osobnú angažovanosť a zanietenosť
vyplývajúcu z pozitívneho vzťahu k svojej práci. Verím, že aj študenti si uve-
domia zvýšený podiel svojej zodpovednosti za štúdium, odbornú prípravu
na budúce povolanie, a tým aj za úspešnosť uplatnenia sa v živote, v novom
konkurenčnom prostredí. Osobitne sa prihováram študentom prichádzajúcim
do prvých ročníkov. Vítam Vás na našej Technickej univerzite vo Zvolene
a prajem Vám, aby ste sa rýchlo adaptovali na vysokoškolský systém štúdia
a dobre v ňom prosperovali.
Želám všetkým zamestnancom, študentom, celej akademickej obci našej
univerzity mnoho úspechov v novom akademickom roku 2010/2011 a spo-
kojnosť z dobre vykonanej práce.
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
rektor
7
Technická univerzita vo Zvolene
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN tel. 045/5206 111
Rektor:
prof. Ing. Ján TUČEK, CSc. tel. 045/5333 271
fax 045/5330 027
e-mail: [email protected]
Prorektori:
prof. Ing. Ľubomír SCHEER, CSc. tel. 045/5206 835/304
prorektor pre pedagogickú prácu e-mail: [email protected]
doc. RNDr. Anna DANIHELOVÁ, PhD. tel. 045/5206 416/465
prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť e-mail: [email protected]
doc. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD. tel. 045/5206 104/829 prorek-
torka pre rozvoj školy e-mail: [email protected]
doc. Bc. Ing. Rastislav ŠULEK, PhD. tel: 045/5206 108/325
prorektor pre vonkajšie vzťahy e-mail: [email protected]
8
KOLEKTÍVNE ORGÁNY TU VO ZVOLENE
Správna rada TU vo Zvolene
Bujňák Ján, prof. Ing. CSc.
Dlhopolček Juraj, Ing.
Dobrotová Lucia, Ing.
Drozd Štefan, Ing.
Jankovský Július, Ing.
Jendruch Jozef, Ing.
Kusein Miroslav, Ing. – predseda SpR
Mazáč Aleš, Ing.
Mráz Dušan, Ing.
Németh Ľuboš, Ing.
Prnová Marta, Ing.
Šulek Rastislav, doc. Bc. Ing. PhD.
Vašina Jozef, Ing.
Akademický senát TU vo Zvolene
Fabrika Marek, doc. Ing. PhD. – LF
Gömöry Dušan, doc. Ing. CSc. – LF – predseda legislatívnej komisie
Saniga Milan, prof. Ing. DrSc. – LF
Suchomel Jozef, doc. Ing. CSc. – LF – predseda
Peter Garaj, prof. Ing . CSc. – LF
Ladislav Dzurenda, prof. Ing. PhD. – DF
Klement Ivan, doc. Ing. CSc. – DF
Kúdela Jozef, doc. Ing. CSc. – DF
Marková Iveta, doc. RNDr., PhD. – DF
Veselovský Juraj, prof. Ing. CSc. – DF
Kubovčík Vladimír, Ing. PhD. – FEE
Kunca Vladimír, doc. Ing. PhD. – FEE
Ladomerský Juraj, prof. Mgr. CSc. – FEE
Modranský Juraj, Ing. PhD. – FEE
Stašiov Slavomír, doc. Ing. PhD. – FEE
Černecký Jozef, doc. Ing. CSc. – FEVT
Kučera Marián, doc. Ing. PhD. – FEVT
Mikleš Juraj, Ing. – FEVT
Sekereš Ján, doc. Ing. CSc. – FEVT
Svoreň Ján, doc. Ing. CSc. – FEVT
Bobrová Ľubica, Ing. – OOS – tajomníčka
Ivan Ľubomír, Ing. PhD. – OOS – predseda ekonomickej komisie
Polakovič Peter, PaedDr. PhD. – OOS
9
Študenti
Antalová Mária, Ing. – LF
Divoková Lýdia, Bc. – LF
Frič Michal, Ing. – LF
Bračok Matej – DF
Hlubeň Samuel, Ing. – DF
Lubinszka Zuzana, Ing. – DF
Balga Ján, Ing. – FEE
Hegedüš Matej – FEE
Fáber Martin, Bc. – FEE
Babková Katarína, Bc. – FEVT
Dobrotová Lucia, Ing. – FEVT
Dušinský Marián, Ing. – FEVT
Vedecká rada TU vo Zvolene
Danihelová Anna, doc. RNDr. PhD.
Dzurenda Ladislav, prof. Ing. PhD.
Garaj Peter, prof. Ing. CSc.
Javorek Ľubomír, doc. Ing. CSc.
Joščák Pavol, doc. Ing. CSc.
Kačík František, prof. RNDr. PhD.
Kačíková Danica, doc. RNDr. PhD.
Klement Ivan, doc. Ing. CSc.
Kropil Rudolf, prof. Ing. CSc.
Ladomerský Juraj, prof. Mgr. CSc.
Makovíny Ivan, prof. Ing. CSc.
Marko Ján, doc. Ing. CSc.
Mikleš Milan, prof. Ing. DrSc.
Miklós László, prof. RNDr. DrSc.
Osvald Anton, prof. Ing. CSc.
Paule Ladislav, prof. Ing. PhD.
Saniga Milan, prof. Ing. DrSc.
Samešová Dagmar, doc. Ing. PhD.
Schneider Štefan, prof. Ing. PhD.
Scheer Ľubomír, prof. Ing. CSc.
Siklienka Mikuláš, prof. Ing. PhD.
Slobodník Branko, doc. Ing. PhD.
Suchomel Jozef, doc. Ing. CSc.
Škvarenina Jaroslav, prof. Ing. CSc.
10
Stašiov Slavomír, doc. Ing. PhD.
Šteffek Jozef, prof. RNDr. CSc.
Šulek Rastislav, doc. Bc. Ing. PhD.
Šuriansky Jozef, prof. Ing. CSc.
Tuček Ján, prof. Ing. CSc.
Víglaský Jozef, prof. Ing. CSc.
11
EXTERNÍ ČLENOVIA
Čižmár Anton, prof. Ing. CSc. – rektor Technickej univerzity v Košiciach
Hetényi Ladislav, prof. Ing. PhD. – zástupca riaditeľa, Výskumný ústav živo-
číšnej výroby, Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu v Nitre,
Hlušek Jaroslav, prof. Ing. CSc. – rektor Medelovej univerzity v Brně,
Kosová Beáta, prof. PhDr. CSc. – rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici,
Látečka Mikuláš, prof. Ing. PhD. – Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre,
Mizerák Ján, Ing. – riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR, Banská Bystrica,
Nejedlý Alexander, plk. JUDr. – prezident Hasičského a záchranného zboru
MV SR,
Novotný Július, prof. Ing. CSc. – generálny riaditeľ sekcie lesníckej Minis-
terstva pôdohospodárstva
Pilát Juraj, Ing. – Železničné opravovne a strojárne Zvolen,
Prnová Marta, Ing. – vedúca oddelenia programovania, Ministerstvo práce,
sociálnych vecí a rodiny
Sloboda Branislav, prof. Dr., Drhc. – Institut für Forstliche Biometrie und
Informatik, Göttingen
Kolégium rektora TU vo Zvolene
prof. Ing. Ján Tuček, CSc.
doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
PhDr. Danica Dvořáková
PhDr. Eva Fekiačová
doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
Ing. Štefan Klacko, CSc.
prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.
doc. Ing. Ivan Lukáčik, CSc.
JUDr. Danica Lukáčová
Ing. Evka Mihálová
prof. Ing. Milan Mikleš, DrSc.
Mgr. Oľga Mikulová
Ing. Jaroslav Ohanka, CSc.
Ing. Igor Olajec
PaedDr. Peter Polakovič, PhD.
Ing. Alena Poláčiková
prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.
12
Ing. Erik Selecký
prof. Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.
doc. Ing. Branko Slobodník, PhD.
doc. Ing. Jozef Suchomel, CSc.
Ing. Martin Šiagi
doc. Bc. Ing. Rastislav Šulek, PhD.
Ing. Viera Tallová
Ing. Daniela Ukropová
Ing. Tibor Weis
PhDr. Peter Gašperan
Vedenie TU vo Zvolene
Danihelová Anna, doc. RNDr. PhD.
Kačíková Danica, doc. RNDr. PhD.
Klacko Štefan, Ing. CSc.
Scheer Ľubomír, prof. Ing. CSc.
Suchomel Jozef, doc. Ing. CSc.
Šulek Rastislav, doc. Bc. Ing. PhD.
Tallová Viera, Ing.
Tuček Ján, prof. Ing. CSc.
13
REKTORÁT TECHNICKEJ UNIVERZITY VO ZVOLENE
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN tel. ústredňa: 045/5206 111,
fax: 045/533 00 27
Kvestor tel. 533 46 88, 5206 110
Ing. Štefan K l a c k o, CSc. e-mail: [email protected]
Sekretárka kvestora tel. 533 46 88, 5206 112
Petra Š k r a b á k o v á e-mail:[email protected]
Kancelárka tel. 533 32 71, 5206 103
Ing. Viera T a l l o v á e-mail: [email protected]
Sekretárka rektora tel. 533 32 71, 5206 102
Michaela D a n č o v á e-mail: [email protected]
Referát pre pedagogickú prácu
Mgr. Jarmila Š a r i n o v á tel. 5206 106
e-mail: [email protected]
Eva H a n o v á tel. 5206 503
študijné odd. pre UŠP e-mail: [email protected]
Ing. Oľga M e l i c h o v á-Blaženiaková tel. 5206 160
odd. pre soc. štipendiá e-mail: [email protected]
Referát pre vonkajšie vzťahy tel. 5206 108
Ing. Marianna K r i v o š í k o v á e-mail: [email protected]
PhDr. Peter G a š p e r a n tel.: 5206 696
e-mail: [email protected]
Referát pre vedeckovýskumnú činnosť tel. 5206 416
Ing. Janka Ž u ž o v á e-mail. [email protected]
Referát rozvoja tel. 5206 105
Bc. Alena Ď u r s k á e-mail: [email protected]
Referát kontroly tel. 5206 113
Ing. Evka M i h á l o v á e-mail [email protected]
14
Referát právny tel. 5206 115
JUDr. Danica L u k á č o v á e-mail: [email protected]
Referát obrany a CO obyvateľstva tel. 5206 180
PaedDr. Peter P o l a k o v i č, PhD. e-mail: [email protected]
Referát verejného obstarávania tel. 5206 122
Ing. Ľubica B o b r o v á e-mail: [email protected]
Oddelenie riadenia ľudských zdrojov tel. 5206 116
Vedúca Mgr. Oľga M i k u l o v á e-mail: [email protected]
Oddelenie riadenia projektov
Ing. Monika K o r e ň o v á tel. 5206 025
Vedúca e-mail: [email protected]
Oddelenie ekonomické tel. 5206 146
Vedúca Ing. Ľubica I v a n o v á e-mail: [email protected]
Oddelenie informačnej sústavy tel. 5206 154
Vedúca Ing. Elena F e k i a č o v á e-mail: [email protected]
Oddelenie investícií a prevádzky tel. 5206 121
Vedúci Ing. Ján M o l n á r e-mail: [email protected]
Bezpečnostno-technické služby tel. 5206 114
Ing. Božena S l i a c k a e-mail: [email protected]
Redakcia Univerzitných novín
PhDr. Peter G a š p e r a n tel.: 5206 696
redaktor e-mail. [email protected]
Stredisko didaktickej techniky tel. 5206 163
Bc. Miroslav R u s n á k e-mail: [email protected]
vedúci
15
Štúdium na Technickej univerzite
Technická univerzita vo Zvolene v súlade so zása-
dami demokracie a humanizmu, v súlade s platnými
zákonmi vykonáva vzdelávaciu, vedeckú, výskumnú,
vývojovú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, ktorá
nadväzuje na dlhodobú tradíciu lesníckeho a drevár-
skeho vzdelávania.
Od akademického roku 2005/2006 univerzita po-
núka nové akreditované študijné programy v rámci
trojstupňového systému vzdelávania. V tejto oblas-
ti má TU vo Zvolene svojim zameraním špecifické
postavenie v systéme vysokoškolského vzdelávania.
Ako jediná verejná vysoká škola v SR poskytuje študijné programy zame-
rané na lesníctvo a poľovníctvo, drevárstvo, dizajn nábytku a interiéru, eko-
lógiu a environmentalistiku, environmentálne a výrobné technológie. Ďal-
šie študijné programy sú zamerané na odvetvové ekonomiky a manažment,
ekonomiku a manažment podniku, ochranu osôb a majetku pred požiarom,
hasičské a záchranárske služby. Novinkou je univerzitný študijný program
Manažment lesných zdrojov a podnikov, na ktorom sa podieľajú viaceré fa-
kulty univerzity.
Po úspešnej komplexnej akreditácii ukončenej v roku 2009 ponúka
Technická univerzita vo Zvolene celkovo 107 študijných programom z toho
40 v bakalárskom stupni štúdia, 39 v inžinierskom stupni štúdia a 28 v dokto-
randskom stupni štúdia v dennej a externej forme a programy celoživotného
vzdelávania.
Na Technickej univerzite vo Zvolene môžu študovať občania SR a iných
štátov, ktorí splnili podmienky pre prijatie na štúdium a sú zapísaní na niek-
torú fakultu.
Bakalárske štúdium je obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia
I. stupňa a trvá 3 roky. Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajoby zá-
verečnej práce získava akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“).
Inžinierske štúdium – II. stupeň trvá v dennej forme štúdia 2 roky, v ex-
ternej forme štúdia 3 roky. Podmienkou je absolvovanie I. stupňa štúdia.
Absolvent po vykonaní štátnej skúšky a obhajobe diplomovej práce získava
akademický titul „inžinier“ (v skratke „Ing.“).
Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a trvá
v dennej forme štúdia 3 roky, v externej forme štúdia 5 rokov. Absolventom
doktorandského štúdia po obhajobe dizertačnej práce sa udeľuje akademický
titul “doktor” („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“).
16
Štúdium na Univerzite tretieho veku je určené ľuďom poproduktívneho
veku, v rámci ktorého sa sprístupňujú poznatky a zručnosti, ktoré môžu štu-
dujúci využiť pre svoj osobný rozvoj, ako aj v prospech celej spoločnosti.
Súčasná etapa rozvoja TU vo Zvolene v zmysle rozpracovanej koncepcie
nadväzuje na pozitívne prvky štúdia na Vysokej škole lesníckej a drevárskej
v minulosti a snaží sa o optimálnu harmonizáciu technického a univerzitného
charakteru štúdia. Základné tendencie rozvoja sú spoločné pre všetky fakulty.
Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov spolu s vyhláškou MŠ SR o kreditovom systéme štúdia na
vysokých školách zavádza na vysokých školách v SR jednotný kreditový
systém štúdia, ktorý je založený na princípoch Európskeho systému prenosu
kreditov (ECTS). Kreditový systém umožňuje študentovi v rámci zapísaného
študijného programu v súlade so študijným poriadkom:
– samoprofiláciu, t. j. možnosť zostaviť si svoj študijný plán vhodným vý-
berom voliteľných predmetov,
– voľbu tempa štúdia, z dôvodov sociálnej a finančnej situácie študenta,
alebo vzhľadom na jeho individuálne dispozície,
– mobilitu, t. j. možnosť absolvovať časť štúdia na inej fakulte VŠ doma
alebo v zahraničí. Kreditový systém v súčasnom období aplikujú všetky
fakulty TU vo Zvolene. V nasledovnom období je nevyhnutné zabezpe-
čiť, vo väzbe na zákon o VŠ a súvisiacu vyhlášku o kreditovom systéme
štúdia, pokiaľ možno jednotný, kompatibilný študijný systém na jednot-
livých fakultách TU vo Zvolene v nadväznosti na ostatné vysoké školy
v SR ako jednu zo základných podmienok mobility študentov v SR aj
v zahraničí.
prof. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.
prorektor pre PP
17
FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY
LESNÍCKA FAKULTA
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN
Dekan: tel. 045/5206 200
prof. Ing. Rudolf K r o p i l , CSc. e-mail: [email protected]
DREVÁRSKA FAKULTA
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN
Dekan: tel. 045/5206 340
prof. Ing. Mikuláš S i k l i e n k a, CSc. e-mail: [email protected]
FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
T.G. Masaryka 2117/24, 960 53 ZVOLEN
Dekan: tel. 045/5206 672
doc. Ing. Branko S l o b o d n í k, PhD. e-mail: [email protected]
FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY
Študentská 26, 960 53 Zvolen
Dekan: tel. 045/5206 500
prof. Ing. Milan M i k l e š, DrSc. e-mail: [email protected]
18
ZOZNAM AKREDITOVANÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV NA
TU A FAKULTÁCH TU A DĹŽKA ŠTÚDIA
I. STUPEŇ – BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
Fakulta Dĺžka štúdia v rokoch
Študijný program Denné Externé
štúdium
UNIVERZITNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
 Manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov 3 3
LESNÍCKA FAKULTA
 Lesníctvo 3 3
 Aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3 3
DREVÁRSKA FAKULTA
 Dizajn nábytku 4 x
 Interiérový dizajn 4 x
 Drevárske technológie 3 3
 Technológie spracovania biomasy 3 3
 Konštrukcia drevených stavieb a nábytku 3 3
 Konštrukcia drevených stavieb a nábytku (pracovisko Volyně) x 4
 Manažment drevárskej a nábytkárskej výroby 4 4
 Výroba nábytku 3 3
 Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 3 3
 Ochrana osôb a majetku pred požiarom 3 3
 Prevádzka strojov a zariadení 3 3
 Technická produkcia a prvostupňové spracovanie dreva 3 3
FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
 Environmentálny manažment 3 3,5
 Ekológia a ochrana biodiverzity 3 x
 Environmentálne inžinierstvo 3 x
 Ekológia a využívanie krajiny 3 x
FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY
 Výrobná technika 3 3,5
 Priemyselné inžinierstvo 3 3,5
 Ekotechnika 3 3,5
 Dopravná a manipulačná technika 3 3,5
19
II. STUPEŇ – INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
Fakulta Dĺžka štúdia v rokoch
Študijný program Denné Externé
štúdium
UNIVERZITNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM
 Manažment a financovanie lesných podnikov 2 2
LESNÍCKA FAKULTA
 Lesníctvo 2 2
 Ekológia lesa 2 2
 Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve 2 2
 Aplikovaná zoológia a poľovníctvo 2 2
 Ťažbovodopravné a stavebné technológie v lesníctve 2 2
DREVÁRSKA FAKULTA
 Dizajn nábytku 2 x
 Technológie spracovania biomasy 2 2
 Materiálové inžinierstvo v drevárstve 2 2
 Nábytok a výrobky z dreva 2 2
 Drevárske inžinierstvo
 Podnikový manažment v drevospracujúcom priemysle 2 2
 Hasičské a záchranárske služby 2 2
 technická bezpečnosť osôb a majetku 2 2
 Konštrukcia drevárskych výrobkov 2 2
 Technika pre spracovanie dreva 2 2
FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
 Ekológia a ochrana biodiverzity 2 x
 Environmentálne inžinierstvo 2 x
 Environmentálny manažment 2 2
FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY
 Výrobná technika 2 2,5
 Lesnícka a mobilná technika 2 2,5
 Ekotechnika 2 2,5
 Priemyselné inžinierstvo 2 2,5
20
III. STUPEŇ – DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Fakulta Dĺžka štúdia v rokoch
Študijný program Denné Externé
štúdium
LESNÍCKA FAKULTA
 Pestovanie a ochrana lesa 3 5
 Aplikovaná zoológia a poľovníctvo 3 5
 Lesnícka fytológia 3 5
 Hospodárska úprava lesov 3 5
 Lesnícke meliorácie 3 5
 Technika a technológie lesníckej výroby 3 5
DREVÁRSKA FAKULTA
 Technológia spracovania dreva 3 5
 Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov 3 5
 Protipožiarna ochrana a bezpečnosť 3 5
 Štruktúra a vlastnosti dreva 3 5
FAKULTA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY
 Environmentálne inžinierstvo 3 5
 Ekológia a ochrana biodiverzity 3 5
FAKULTA ENVIRONMENTÁLNEJ A VÝROBNEJ TECHNIKY
 Výrobná technika 3 5
 Lesná a mobilná technika 3 5
21
22
UNIVERZITNÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY
I. STUPEŇ – MANAŽMENT A EKONOMIKA LESNÝCH ZDROJOV
A PODNIKOV
II. STUPEŇ – MANAŽMENT A FINANCOVANIE LESNÝCH
PODNIKOV
23
24
I. STUPEŇ – MANAŽMENT A EKONOMIKA LESNÝCH ZDROJOV
A PODNIKOV
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ŠTUDIJNOM PROGRAME
Názov študijného programu: Manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov
Študijný odbor: 3.3.20 Odvetvové ekonomiky a manažment
Stupeň vysokoškolského štúdia: 1. stupeň – bakalársky
Forma štúdia: denná, externá
Profil absolventa:
Absolventi získajú vedomosti a zručnosti zo základov podnikového manažmentu,
evidencie a účtovníctva, financovania podniku a personálneho manažmentu. Bloky
povinne voliteľných predmetov sú orientované na lesníctvo a využívanie a reproduk-
ciu lesných zdrojov. V povinne voliteľných blokoch absolventi získajú potrebné vedo-
mosti z techniky a technológie reprodukcie lesa, spracovania a zhodnocovania dreva,
využívania biomasy a tovaroznalectva a obchodu orientovaného na produkty lesnej
výroby a drevospracujúceho priemyslu. Štúdium obsahuje aj jazykový blok. Absol-
venti nájdu uplatnenie vo funkciách nižšieho a stredného manažmentu lesníckych
firiem, firiem orientovaných na spracovanie dreva a obchod s drevom a výrobkami
z dreva a firiem, ktoré sa orientujú na energetické využívanie biomasy. S uplatnením
absolventov je možné rátať aj v oblasti štátnej a verejnej správy ako členov projek-
čných a expertných tímov orientovaných na projekty zalesňovania, biodiverzity, spra-
covania a obchodu s drevom a ekologických projekčných a realizačných tímov.
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Rozdelenie štúdia na akademické roky a podmienky, ktorých splnenie sa vyža-
duje, aby študent mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia:
Študent môže postúpiť do vyššieho ročníka vtedy, ak získa v konkrétnom roč-
níku 1. stupňa štúdia minimálne 52 kreditov. Do 2. stupňa štúdia môže postúpiť po
absolvovaní 1. stupňa štúdia, získaní 180 kreditov a dosiahnutí stanoveného priemeru
študijných výsledkov.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:
180 kreditov
Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia a na jeho riadne
skončenie, vrátane štátnych skúšok:
obhajoba bakalárskej práce, štátna skúška
Udeľovaný akademický titul: „bakalár“ (v skratke „Bc.“)
25
ORGANIZÁCIA I. STUPŇA ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2010/2011
Študijný program: Manažment a ekonomika lesných zdrojov a podnikov
1. ročník bakalárskeho štúdia – denná forma
Zimný semester
Zápis 02. 09. 2010
Imatrikulácie november 2010
Prednášky a cvičenia 12 týždňov 20. 09. 2010 – 10. 12. 2010
Študijné voľno 1 týždeň 13. 12. 2010 – 17.12. 2010
Zimné prázdniny 20. 12. 2010 – 01.01. 2011
Študijné voľno 5 týždňov 03. 01. 2011 – 04. 02. 2011
Letný semester
Prednášky a cvičenia 13 týždňov 07. 02. 2011 – 06. 05. 2011
Hlavné cvičenia máj 2011
Študijné voľno 6 týždňov 23. 05. 2011 – 01. 07. 2011
2. ročník bakalárskeho štúdia – denná forma
Zimný semester
Zápis 06. 09. 2010
Prednášky a cvičenia 12 týždňov 20. 09. 2010 – 10. 12. 2010
Študijné voľno 1 týždeň 13. 12 .2010 – 17.12. 2010
Zimné prázdniny 20. 12. 2010 – 01.01. 2011
Študijné voľno 5 týždňov 03. 01. 2011 – 04. 02. 2011
Letný semester
Prednášky a cvičenia 13 týždňov 07. 02. 2011 – 06. 05. 2011
Hlavné cvičenia máj 2011
Študijné voľno 6 týždňov 23. 05. 2011 – 01. 07. 2011
3. ročník bakalárskeho štúdia – denná forma
Zimný semester
Zápis 07. 09. 2010
Prednášky a cvičenia 12 týždňov 21. 09. 2010 – 10. 12. 2010
Študijné voľno 1 týždeň 13. 12 .2010 – 17.12. 2010
Zimné prázdniny 20. 12. 2010 – 01.01. 2011
Študijné voľno 5 týždňov 03. 01. 2011 – 04. 02. 2011
Letný semester
Prednášky a cvičenia 11 týždňov 07. 02. 2011 – 21. 04. 2011
Odovzdanie Bc. práce 30. 04. 2011
Absolvovanie všetkých skúšok vrátane II. OT do 31. 05. 2011
Štátne skúšky 13. 06. 2011 – 17. 06. 2011
Promócie 06. 07. 2011
26
1. ročník bakalárskeho štúdia – externá forma
Zimný semester
Zápis 10. 09. 2010
Konzultácie 17. 09. 2010 – 17. 12. 2010
Študijné voľno 5 týždňov 03. 01. 2011 – 04. 02. 2011
Letný semester
Konzultácie 07. 02. 2011 – 29. 04. 2011
Hlavné cvičenia máj 2011
Študijné voľno 6 týždňov 23. 05. 2011 – 01. 07. 2011
2. ročník bakalárskeho štúdia – externá forma
Zimný semester
Zápis 14. 09. 2010
Konzultácie 17. 09. 2010 – 17. 12. 2010
Študijné voľno 5 týždňov 03. 01. 2011 – 04. 02. 2011
Letný semester
Konzultácie 07. 02. 2011 – 29. 04. 2011
Hlavné cvičenia máj 2011
Študijné voľno 6 týždňov 23. 05. 2011 – 01. 07. 2011
3. ročník bakalárskeho štúdia – externá forma
Zápis 14. 09. 2010
Konzultácie 17. 09. 2010 – 17. 12. 2010
Študijné voľno 5 týždňov 03. 01. 2011 – 04. 02. 2011
Letný semester
Konzultácie 11 týždňov 07. 02. 2011 – 21. 04. 2011
Odovzdanie Bc. práce 30. 04. 2011
Absolvovanie všetkých skúšok vrátane II. OT do 31. 05. 2011
Štátne skúšky 13. 06. 2011 – 17. 06. 2011
Promócie 06. 07. 2011
27
28
UČEBNÝ PLÁN
JEDNOTKY ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Študijný poradca: doc. Bc. Ing. Rastislav ŠULEK, PhD.
Vysvetlivky:
P prednášky (počet hodín v týždni)
C cvičenia (počet hodín v týždni)
HC hlavné cvičenia (počet dní)
U forma ukončenia
K počet kreditov
S skúška
ŠS štátna skúška
Bloky povinne voliteľných predmetov:
J – Cudzie jazyky
L – Lesníctvo
E – Ekológia
D – Spracovanie a zhodnocovanie dreva
O – Obchod
29
Pravidlá zostavovania študijného plánu – I. stupeň
(Článok 4 Pravidiel štúdia univerzitných študijných programov )
(1) Študijný plán študenta (ďalej aj ŠP) určuje časovú a obsahovú postup-
nosť jednotiek univerzitného študijného programu Manažment a eko-
nomika lesných zdrojov a podnikov (ďalej aj UŠP) a formy hodnotenia
študijných výsledkov.
(2) ŠP je súpis predmetov, ktoré študent v nasledujúcom akademickom roku
musí absolvovať.
(3) ŠP si v súlade so schválenými jednotkami UŠP zostavuje študent sám
alebo v spolupráci so študijným poradcom, ktorého z radov učiteľov vy-
učujúcich v UŠP na návrh garanta UŠP vymenúva prorektor.
(4) Študent pri zostavovaní ŠP vychádza zo študijnej príručky, ktorej súčas-
ťou sú učebné plány príslušných ročníkov, študijný poriadok a charakte-
ristika študijných odborov a programov a z katalógu predmetov ECTS,
ktorý obsahuje zoznam predmetov s anotáciami a ďalšími údajmi. Kata-
lóg predmetov ECTS je zostavený na základe pedagogickej dokumentá-
cie.
(5) Predmety v UŠP sú zaradené do troch skupín predmetov – povinné, po-
vinne voliteľné a výberové predmety, pričom z pohľadu nadväznosti ide
o predmety podmienené a predmety bez nadväznosti. Povinne voliteľné
predmety sú zostavené do nasledovných blokov: J – Cudzie jazyky, L
– Lesníctvo, E – Ekológia, D – Spracovanie a zhodnocovanie dreva, O
– Obchod. Okrem povinne voliteľných predmetov v blokoch, študijný
program obsahuje aj povinne voliteľné predmety nezaradené do blokov.
(6) Študent si zostavuje ŠP pre nasledujúci akademický rok najneskôr do
konca mája príslušného akademického roka. ŠP pre prvý ročník štúdia
si študent zostavuje pri zápise do prvého ročníka. Pri zápise do prvého
ročníka si študent zvolí jeden z blokov povinne voliteľných predmetov
– Lesníctvo, Spracovanie a zhodnocovanie dreva, Obchod, Ekológia. Zo
zvoleného bloku si bude počas bakalárskeho štúdia vyberať povinne vo-
liteľné predmety.
(7) ŠP musí byť zostavený nasledovne:
a) ŠP musí obsahovať všetky povinné predmety v príslušnom semestri,
b) ŠP musí obsahovať jeden povinne voliteľný predmet z vybraného
bloku povinne voliteľných predmetov v každom semestri,
c) v prípade, že konkrétny blok povinne voliteľných predmetov obsahu-
je menej ako dva predmety v jednom akademickom roku, študent si
30
pri zostavovaní ŠP vyberie povinne voliteľný predmet z iného bloku,
resp. predmet nezaradený do bloku,
d) ŠP musí obsahovať minimálne jeden povinne voliteľný predmet
z bloku cudzích jazykov v jednom semestri tak, aby vybraný cudzí
jazyk študent absolvoval počas celej dĺžky štúdia,
e) študent si môže ako výberové predmety vybrať ľubovoľný počet
povinných, povinne voliteľných alebo výberových predmetov zo
všetkých študijných programov fakúlt TU.V odôvodnených prípa-
doch môže študent požiadať prorektora o individuálny študijný plán
(študenti so zdravot


Use: 0.1145