• Strukturen i faget

Sponsored Links

  •   
  • FileName: Plan_1-4.pdf [preview-online]
    • Abstract: Strukturen i fagetSmåskoletrinnet 1.-4. klasseBibelkunnskap Sentrale enkeltfortellinger fra BibelenKriste ndomm ens historie Sentrale enk eltfortellinger fra kristendommens

Download the ebook

Strukturen i faget
Småskoletrinnet 1.-4. klasse
Bibelkunnskap Sentrale enkeltfortellinger fra Bibelen
Kriste ndomm ens historie Sentrale enk eltfortellinger fra kristendommens
histo rie
Kristen livstolkning i dag Kristne høytid er, religiø se s ymbo ler, loka lt
kristenliv
Andre religioner Andre religioner og livssyn, fortellinger og
høytider
Etikk/filosofi Etisk bevissthet: mitt og ditt - jeg og de andre
Fordi faget er nytt og skal favne om alle elever, er det avgjørende at foreldre og elever av ulik
tilhørighet har god kjennskap til undervisningsopplegg og lærestoff. For å øke foreldrenes
trygghet når det gjelder opplæringens innhold, er det lagt vekt på å utforme læreplanen slik at
foreldrene lett kan se hva elevene skal møte på de ulike trinn.
FELLES MÅL FOR FAGET
Opplæringen i faget har som mål
at elevene skal få grundig kjennskap til Bibelen og til kristendommen som kulturarv og
levende kilde for tro, moral og livstolkning
at elevene skal bli fortrolige med de kristne og humanistiske verdier som skolen bygger på
at elevene skal få kjennskap til andre verdensreligioner og anskuelser som levende kilde
for tro, moral og livstolkning
å fremme forståelse, respekt og evne til dialog mellom mennesker med ulike oppfatninger
i tros- og livssynsspørsmål
å stimulere elevene i deres personlige vekst og utvikling
K IRKE -, U T D A N N IN G S - OG FORSKNINGSDEPARTEMENTET
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
MÅL OG HOVEDMOMENTER
Mål for småskoletrinnet, 1.-4. klasse
Bibelsk fortellingsstoff
Elevene skal få god kjennskap til hovedinnhold og hovedpersoner i noen av de mest sentrale
fortellingene i Bibelen og kjenne til noen sentrale kunstverk med motiver fra enkelte av
fortellingene.
Kirkehistorisk fortellingsstoff
Elevene skal bli kjent med noen sentrale personer og fortellinger fra kristendommens historie.
Kristne høytider, religiøse symboler, lokalt kristenliv
Elevene skal bli kjent med høytider, skikker, ritualer og symboler knyttet til Den norske kirke
og til andre kristne trossamfunn i lokalsamfunnet.
Elevene bør besøke en kirke i lokalmiljøet og være til stede ved en gudstjeneste. Det bør
legges vekt på bearbeiding og etterarbeid.
Jul, påske og pinse markeres hvert år.
Elevene bør lære - gjerne utenat - sentrale jule- og påskesanger.
Andre religioner og livssyn
Elevene skal bli kjent med sentrale fortellinger fra de viktigste religionene og
livssynshumanismen og få kjennskap til noen av deres høytider, ritualer, skikker og
livsmønstre.
Elevene bør møte representanter for ulike tros- og livssynssamfunn i lokalmiljøet og være til
stede ved en religiøs samling. Det bør legges vekt på bearbeiding og etterarbeid.
Oppøving av moralsk bevissthet: jeg og de andre
Elevene skal opparbeide bevissthet om forskjellen mellom mitt og ditt og mellom egne og
andres ønsker og behov.
Hovedmomentene under dette målet må ses i sammenheng med det øvrige lærestoffet på
klassetrinnet og belyses med aktuelle eksempler fra livet i klassen, på skolen og i samfunnet
rundt oss.
K IRKE -, U T D A N N IN G S - O G F O R SK N I NG S D E PA R T E M EN T E T
2
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Hovedmomenter for 1.-4. klasse
1. klasse
Bibelsk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med fortellingene om
skapelsen i 1. Mosebok
Jesu fødsel, Jesus som barn i templet o g Jesus som velsigner barna
Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med fortellingene om
Sankt Nikolaus og om Sankt a Lucia
de hellige tre kongene
Frans av Assisi og Giottos bilder fra Frans' liv
Kristne høytider, religiøse symboler, lokalt kristenliv
I opplæringen skal elevene bli kjent med
juleevangeliet
bilder med julemotiv fra kunsthistorien
norske juletradisjoner
hva bønn er, aftenbønn, bordbønn, Fadervår
Oppøving av moralsk bevissthet: jeg og de andre
I opplæringen skal elevene
vinne erfaring med bruk av enkle begreper om rett og galt og om tilgivelse. Opplæringen
kan her knyttes til emner og aktiviteter som å naske/stjele, å låne/gi tilbake
K IRKE -, U T D A N N IN G S - O G F O R SK N I NG S D E PA R T E M EN T E T
3
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
2. klasse
Bibelsk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med fortellingene om
Edens hage, Adam og Eva, Kain og Abel, Noahs ark og Babels tårn
Abraham, inkludert fortellingen om Sara som får høre at hun skal få barn
den barmhjertige samaritan, den gode hyrde og de ti spedalske
Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med bilder av og fortellinger om
jomfru Maria
Martin av Tours eller en annen sentral helgen fra middelalderen
Kristne høytider, religiøse symboler, lokalt kristenliv
I opplæringen skal elevene bli kjent med
historien om Jesu død og oppstandelse
bilder med påskemotiv fra kunsthistorien
nattverden og nattverdens bakgrunn i bibelske fortellinger
hva mat og måltid kan bety i et etisk og religiøst perspektiv (mat som gave, måltid som
fellesskap)
Oppøving av moralsk bevissthet: jeg og de andre
I opplæringen skal elevene
utvikle evnen til respekt og toleranse overfor andre mennesker gjennom temaer som
plaging/mobbing, å baktale, rasisme, barmhjertighet, å våge å stå opp for andre
3. klasse
Bibelsk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med fortellingene om
Jakob som lurer til seg førstefødselsretten, Jakobs drøm, Jakob, Lea og Rakel, Josef i
brønnen, Moses i sivkurven og Moses som mottar de ti bud på Sinai fjell; de ti bud bør
læres utenat
Johannes døperen og Jesu dåp, Jesu fristelse i ørkenen, og Jesus og den lamme som ble
firt ned fra taket
K IRKE -, U T D A N N IN G S - O G F O R SK N I NG S D E PA R T E M EN T E T
4
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med fortellinger om
Jakob d.e. og pilegrimsveien til Santiago de Compost ela
Hellig-Olav og pilegrimsveien til Nidaros, Sankta Sunniva på Selje og Sankt Hallvard i
Oslo
lokale pilegrims- eller helgentradisjoner
Kristne høytider, religiøse symboler, lokalt kristenliv
I opplæringen skal elevene bli kjent med
dåpen og dåpens bakgrunn i bibelske fortellinger
navngivning, hva det betyr å gi noe et navn (sml. skapelsesberetningen), oppkalling, navn
i familien, bl a samiske navnetradisjoner
Kristi himmelfart, pinsen og de bibelske fortellingene om dette
bilder med pinsemotiv fra kunsthistorien
kirkeårets inndeling og fester og kirkeårets liturgiske farger
Oppøving av moralsk bevissthet: jeg og de andre
I opplæringen skal elevene
få hjelp til å holde fast på sin egen verdi og identitet; opplæringen kan her knyttes til
spørsmål som vennnskap og inkludering, særpreg, likeverd og likestilling, å våge å stå
alene
4. klasse
Bibelsk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med fortellingene om
Daniel i løvehulen, Jonas i hvalfiskens buk, Bileams esel, Rut og Boas, Eli og Samuel,
enken i Sarepta og noen av fortellingene om David og Saul
Jesus som kaller disiplene sine, den rike unge mannen, Jesus, Marta og Maria, Jesus som
kaster ut dem som driver handel i templet, tolleren Sakkeus
Kirkehistorisk fortellingsstoff
I opplæringen skal elevene bli kjent med fortellinger om
Peters død og valfart til Roma
Benedikt av Nursia og de første benediktinerne
Sigurd Jorsalfare og korsfarerne
K IRKE -, U T D A N N IN G S - O G F O R SK N I NG S D E PA R T E M EN T E T
5
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
Albert Schweitzer, Mor Teresa og Annie Skau
Kristne høytider, religiøse symboler, lokalt kristenliv
I opplæringen skal elevene bli kjent med
kirkens innredning og noen sentrale symboler, f eks vann, kors, skip, due,
evangelistsymbolene
begravelsens ritualer og symboler slik de brukes i en norsk kirkelig begravelse;
gravferdsritualer fra katolsk, jødisk, muslimsk, buddhistisk eller humanetisk tradisjon kan
trekkes inn
sorg og sorgarbeid
norsk salmeskatt og kristen sangtradisjon, bl a en samisk kristen barnesang, og minst én
sentral salmedikter
frikirkesamfunn som er representert i lokalmiljøet, og arbeide grundigere med ett av
frikirkesamfunnene i Norge
Oppøving av moralsk bevissthet: jeg og de andre
I opplæringen skal elevene
utvikle evnen til varhet og våkenhet overfor andres behov og ønsker
utvikle evnen til å gi ros og til å oppmuntre andre, raushet, gjestfrihet
utvikle evnen til å ta ansvar for andre
1.-4. klasse
Andre religioner og livssyn
I opplæringen skal elevene bli kjent med
jødedommen (deler av fortellingsstoffet inngår i det øvrige lærestoffet om Bibelen)
sabbat
pakten på Sinai, Toraen, jødedommen som praktisk religion
fortellingen om pesach (påske) med utvandringen fra Egypt, ørkenvandringen
ros hashana (nyttår), jom kippur (forsoningsdagen)
chanukka, purim
bønn, en eller flere sanger
koscher-mat
islam
skapelsesfortellingen
engler, stamtavlen, et utvalg av profeter
fortellinger fra Muhammeds liv (f eks profetens fødsel, barndom og himmelreise,
møtet med engelen Jibril (Gabriel), flukten fra Mekka til Medina, livet i Medina,
hvordan Koranen ble til)
fortellingen om Kaba og den svarte stein
bønnen som ritual, renselse, en sentral bønn
K IRKE -, U T D A N N IN G S - O G F O R SK N I NG S D E PA R T E M EN T E T
6
Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering
høytider, ramadan, offerfesten, faste, spiseforskrifter
en eller flere sanger
hinduismen
fortellinger om Ganesha og Kali (Gudinnen)
fortellingen om hvo rdan Ganges ble til
fortellingen om Rama, Sita og Hanuman
templet
buddhismen
fortellinger fra Buddhas liv (Buddhas fødsel og barndom, de fire tegn, avskjeden med
hjemmet for å søke sannheten, oppvåkningen under bodhi-treet, Buddha som
læremester, Buddhas død)
Buddhas første disipler, fortellingen om den sultne mannen, Buddha og Angulimala,
Buddha og den syke munken
fortellinger fra buddhistisk historie (Ashoka, Mahinda og Sanghamitta)
de ti gode handlemåter og de fem leveregler
høytider (vesak, vulan)
livssynshumanismen
fortellingsstoff fra gresk mytologi, f eks historien om noen av storverkene til Herakles
og om Jason og det gylne skinn, Trojas fall og trehesten, Ikaros og labyrinten på Kreta
fortellinger fra Esops fabler
fortellinger om Sokrates
FNs menneskerettighetserklæring og erklæringen om barns rettigheter, FN-dagen
seremonier (bl a borgerlig navnefest) og sanger
K IRKE -, U T D A N N IN G S - O G F O R SK N I NG S D E PA R T E M EN T E T
7


Use: 0.0771