• CONFERINȚA Bruxelles, 5 octombrie 2007 REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR (OR. fr) STATELOR MEMBRE CIG 1/1/07

Sponsored Links

Download the ebook

CONFERINȚA Bruxelles, 5 octombrie 2007
REPREZENTANȚILOR GUVERNELOR (OR. fr)
STATELOR MEMBRE
CIG 1/1/07
REV 1
NOTĂ
Sursă: Preşedinţia CIG
Data: 5 octombrie 2007
Destinatar: Conferinţa interguvernamentală (CIG)
Subiect: CIG 2007
Proiect de tratat de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a
Tratatului de instituire a Comunităţii Europene
PROIECT DE
TRATAT DE MODIFICARE A TRATATULUI PRIVIND UNIUNEA
EUROPEANĂ ŞI A TRATATULUI DE INSTITUTIRE A COMUNITĂŢII
EUROPENE
Articolele 1- 7 din Tratatul de reformă
Preşedinţia transmite Conferinţei interguvernamentale textul complet al tratatului de modificare a
Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, inclusiv
protocoalele, precum şi declaraţiile la Actul final, astfel cum au rezultat aceste texte în urma
lucrărilor grupului experţilor juridici.
Preşedinţia va transmite prezentul text Conferinţei interguvernamentale la nivel de miniştri ai
afacerilor externe, care se va organiza la Luxemburg la 15 octombrie, în vederea adoptării sale
finale la Conferinţa interguvernamentală la nivel de şefi de stat sau de guvern care va avea loc la
Lisabona la 18 octombrie 2007.
Toate versiunile lingvistice ale prezentului text se transmit delegaţiilor astăzi, 5 octombrie 2007.Ca
de fiecare dată, diferitele versiuni lingvistice vor fi finalizate de juriştii-lingvişti ai Consiliului
înainte de semnarea tratatului.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 1
RO
Articolul 1
Tratatul privind Uniunea Europeană se modifică în conformitate cu dispoziţiile prezentului articol.
Preambul
1) Preambulul se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următorul text ca un al doilea considerent:
„INSPIRÂNDU-SE din moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei, din care
s-au dezvoltat valorile universale care constituie drepturile inviolabile şi inalienabile ale
fiinţei umane, precum şi libertatea, democraţia, egalitatea şi statul de drept;”;
(b) La al optulea considerent, cuvintele „al prezentului tratat” se înlocuiesc cu „al
prezentului tratat şi al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene,”;
(c) La al doisprezecelea considerent, cuvintele „al prezentului tratat” se înlocuiesc cu „al
prezentului tratat şi al Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene,”.
Dispoziţii generale
2) Articolul 1 se modifică după cum urmează:
(a) se introduce următoarea teză la sfârşitul primului paragraf:
„…căreia statele membre îi atribuie competenţe pentru atingerea obiectivelor comune.”
(b) paragraful al treilea se înlocuieşte cu următorul text:
„Uniunea se întemeiază pe prezentul tratat şi pe Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene (denumite în continuare „tratatele”). Aceste două tratate au aceeaşi valoare
juridică. Uniunea înlocuieşte Comunitatea Europeană şi îi succede acesteia”.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 3
RO
3) Se introduce un articol 2, actualul articol 2 fiind renumerotat 3:
„Articolul 2
Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnităţii umane, a libertăţii, democraţiei,
egalităţii, statului de drept, precum şi pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor
persoanelor care aparţin minorităţilor. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o
societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranţă, justiţie, solidaritate şi
egalitate între femei şi bărbaţi.”
4) Articolul 2, renumerotat 3, se înlocuieşte cu textul următor:
„Articolul 3
1. Scopul Uniunii este de a promova pacea, valorile sale şi bunăstarea popoarelor sale.
2. Uniunea oferă cetăţenilor săi un spaţiu de libertate, securitate şi justiţie, fără frontiere
interne, în cadrul căruia este garantată libera circulaţie a persoanelor împreună cu măsurile
adecvate privind controalele la frontierele externe, azilul, migraţia şi prevenirea şi combaterea
infracţionalităţii.
3. Uniunea instituie o piaţă internă. Aceasta acţionează pentru dezvoltarea durabilă a
Europei, întemeiată pe o creştere economică echilibrată şi pe stabilitatea preţurilor, pe o
economie socială de piaţă foarte competitivă, care tinde spre ocuparea întregii forţe de muncă
şi spre progres social, precum şi pe un nivel înalt de protecţie şi de îmbunătăţire a calităţii
mediului. Aceasta promovează progresul ştiinţific şi tehnic.
Uniunea combate excluderea socială şi discriminările şi promovează justiţia şi protecţia
socială, egalitatea între femei şi bărbaţi, solidaritatea între generaţii şi protecţia drepturilor
copilului.
Aceasta promovează coeziunea economică, socială şi teritorială, precum şi solidaritatea între
statele membre.
Uniunea respectă bogăţia diversităţii sale culturale şi lingvistice şi veghează la protejarea şi
dezvoltarea patrimoniului cultural european.
4. Uniunea instituie o uniune economică şi monetară a cărei monedă este euro.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 4
RO
5. În relaţiile cu restul comunităţii internaţionale, Uniunea îşi afirmă şi promovează
valorile şi interesele şi contribuie la protejarea cetăţenilor săi. Aceasta contribuie la pacea,
securitatea, dezvoltarea durabilă a planetei, solidaritatea şi respectul reciproc între popoare,
comerţul liber şi echitabil, eliminarea sărăciei şi protecţia drepturilor omului, şi în special a
drepturilor copilului, precum şi la respectarea strictă şi dezvoltarea dreptului internaţional,
inclusiv respectarea principiilor Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite.
6. Uniunea îşi urmăreşte obiectivele prin mijloace corespunzătoare, în funcţie de
competenţele care îi sunt atribuite prin tratate”.
5) Articolul 3, renumerotat 4, se înlocuieşte cu textul următor:
„Articolul 4
1. Conform articolului 5, orice altă competenţă neatribuită Uniunii prin tratate aparţine
statelor membre.
2. Uniunea respectă egalitatea statelor membre în faţa tratatelor, precum şi identitatea lor
naţională, inerentă structurilor lor fundamentale politice şi constituţionale, inclusiv în ceea ce
priveşte autonomia locală şi regională. Aceasta respectă funcţiile esenţiale ale statului, şi în
special cele care au ca obiect asigurarea integrităţii sale teritoriale, menţinerea ordinii publice
şi apărarea securităţii naţionale. În special, securitatea naţională rămâne responsabilitatea
exclusivă a fiecărui stat membru.
3. În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea şi statele membre se respectă şi se
ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din datate.
Statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii
obligaţiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituţiilor Uniunii.
Statele membre facilitează îndeplinirea de către Uniune a misiunii sale şi se abţin de la orice
măsură care ar putea pune în pericol realizarea obiectivelor Uniunii.”
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 5
RO
6) Articolul 4, renumerotat 5, se înlocuieşte cu textul următor:
„Articolul 5
1. Delimitarea competenţelor Uniunii este reglementată de principiul atribuirii. Exercitarea
acestor competenţe este reglementată de principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
2. În temeiul principiului atribuirii, Uniunea nu acţionează decât în limitele competenţelor
care i-au fost atribuite de statele membre prin tratate pentru atingerea obiectivelor stabilite de
către acestea. Orice altă competenţă neatribuită Uniunii prin tratate aparţine statelor membre.
3. În temeiul principiului subsidiarităţii, în domeniile care nu ţin de competenţa sa
exclusivă, Uniunea intervine numai dacă şi în măsura în care obiectivele acţiunii preconizate
nu pot fi atinse în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel
regional şi local, dar pot fi mai bine atinse, datorită dimensiunilor şi efectelor acţiunii
preconizate, la nivelul Uniunii.
Instituţiile Uniunii aplică principiul subsidiarităţii în conformitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii. Parlamentele naţionale veghează la
respectarea acestui principiu în conformitate cu procedura prevăzută de protocol.
4. În temeiul principiului proporţionalităţii, conţinutul şi forma acţiunii Uniunii nu
depăşesc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor tratatelor.
Instituţiile Uniunii aplică principiul proporţionalităţii în conformitate cu Protocolul privind
aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii.
7) Articolul 5 se abrogă.
8) Articolul 6 se înlocuieşte cu textul următor:
„Articolul 6
1. Uniunea recunoaşte drepturile, libertăţile şi principiile prevăzute de Carta drepturilor
fundamentale adoptată la 7 decembrie 2000, astfel cum a fost modificată la [... 2007, la…],
care are aceeaşi valoare juridică ca şi tratatele.
Dispoziţiile cuprinse în Cartă nu extind competenţele Uniunii astfel cum au fost acestea
definite în tratate.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 6
RO
Drepturile, libertăţile şi principiile cuprinse în Cartă se interpretează în conformitate cu
dispoziţiile generale din titlul VII al Cartei privind interpretarea şi punerea sa în aplicare şi cu
luarea în considerare a explicaţiilor la care face referire Carta, care prevăd izvoarele acestor
dispoziţii.
2. Uniunea aderă la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor
fundamentale. Competenţele Uniunii, astfel cum sunt definite în tratate, nu sunt modificate de
această aderare.
3. Drepturile fundamentale, astfel cum sunt garantate prin Convenţia europeană pentru
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale şi care rezultă din tradiţiile
constituţionale comune statelor membre, constituie principii generale ale dreptului Uniunii.”
9) Articolul 7 se modifică după cum urmează:
(a) în cadrul articolului, cuvintele „avizul conform” se înlocuiesc cu „aprobarea”, referirea
la violarea „principiilor enunţate la articolul 6 alineatul (1),” se înlocuieşte cu o trimitere
la „valorile prevăzute la articolul 2”, iar cuvintele „prezentului tratat” se înlocuiesc cu
„tratatelor”;
(b) la alineatul (1), primul paragraf, prima teză, segmentul de teză final „…şi adresa acestuia
recomandările corespunzătoare” se elimină; în ultima teză, fragmentul de teză final
„…şi, hotărând după aceeaşi procedură, poate cere unor personalităţi independente să
prezinte într-un termen rezonabil un raport cu privire la situaţia din statul membru în
cauză” se înlocuieşte cu „…şi îi poate adresa recomandări, hotărând după aceeaşi
procedură.”;
(c) la alineatul (2), cuvintele „Consiliul, reunit la nivel de şefi de stat sau de guvern şi
hotărând în unanimitate…” se înlocuiesc cu „Consiliul European, hotărând în
unanimitate…” iar cuvintele „…guvernul statului respectiv…” se înlocuiesc cu „…statul
respectiv…”;
(d) alineatele (5) şi (6) se înlocuiesc cu textul următor:
„5. Modalităţile de vot care, pentru atingerea obiectivelor prezentului articol, se aplică
Parlamentului European, Consiliului European şi Consiliului sunt prevăzute la articolul
309 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.”
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 7
RO
10) Se introduce noul articol 7a după cum urmează:
„Articolul 7a
1 Uniunea dezvoltă relaţii privilegiate cu ţările învecinate, în vederea stabilirii unui spaţiu
de prosperitate şi de bună vecinătate, întemeiat pe valorile Uniunii şi caracterizat prin relaţii
strânse şi paşnice, bazate pe cooperare.
2. În sensul alineatului (1), Uniunea poate încheia acorduri speciale cu ţările în cauză.
Aceste acorduri pot include drepturi şi obligaţii reciproce, precum şi posibilitatea de a
desfăşura acţiuni în comun. Punerea lor în aplicare face obiectul unei concertări periodice.”
11) Dispoziţiile titlului II din Tratatul UE sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene, astfel cum este modificat în continuare şi care devine Tratatul privind funcţionarea
Uniunii Europene.
Principii democratice
12) Titlul II şi articolul 8 se înlocuiesc cu noul titlu şi noile articole după cum urmează:
„TITLUL II
DISPOZIŢII PRIVIND PRINCIPIILE DEMOCRATICE
Articolul 8
În toate activităţile sale, Uniunea respectă principiul egalităţii cetăţenilor săi, care beneficiază
de o atenţie egală din partea instituţiilor, organelor, oficiilor şi agenţiilor sale. Este cetăţean al
Uniunii orice persoană care are cetăţenia unui stat membru. Cetăţenia Uniunii se adaugă
cetăţeniei naţionale şi nu o înlocuieşte pe aceasta.
Articolul 8 A
1. Funcţionarea Uniunii se întemeiază pe principiul democraţiei reprezentative.
2. Cetăţenii sunt reprezentaţi direct, la nivelul Uniunii, în Parlamentul European.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 8
RO
Statele membre sunt reprezentate în Consiliul European de şefii lor de stat sau de guvern şi în
Consiliu de guvernele lor, care la rândul lor răspund în mod democratic fie în faţa
parlamentelor naţionale, fie în faţa cetăţenilor lor.
3. Orice cetăţean are dreptul de a participa la viaţa democratică a Uniunii. Deciziile se iau
în mod cât mai deschis şi la un nivel cât mai apropiat posibil de cetăţean.
4. Partidele politice la nivel european contribuie la formarea conştiinţei politice europene şi
la exprimarea voinţei cetăţenilor Uniunii.
Articolul 8 B
1. Instituţiile acordă cetăţenilor şi asociaţiilor reprezentative, prin mijloace
corespunzătoare, posibilitatea de a-şi face cunoscute opiniile şi de a face schimb de opinii în
mod public, în toate domeniile de acţiune ale Uniunii.
2. Instituţiile Uniunii menţin un dialog deschis, transparent şi constant cu asociaţiile
reprezentative şi cu societatea civilă.
3. În vederea asigurării coerenţei şi transparenţei acţiunilor Uniunii, Comisia procedează la
ample consultări ale părţilor interesate.
4. La iniţiativa a cel puţin un milion de cetăţeni ai Uniunii, resortisanţi ai unui număr
semnificativ de state membre, Comisia poate fi invitată să prezinte, în limitele atribuţiilor
sale, o propunere corespunzătoare în materii în care aceşti cetăţeni consideră că este necesar
un act juridic al Uniunii, în vederea punerii în aplicare a tratatelor.
Procedurile şi condiţiile necesare pentru prezentarea unei astfel de iniţiative sunt stabilite în
conformitate cu articolul 21 primul paragraf din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene.
Articolul 8 C
Parlamentele naţionale contribuie în mod activ la buna funcţionare a Uniunii:
(a) prin faptul că sunt informate de către instituţiile Uniunii şi prin primirea de notificări
privind proiectele de acte legislative europene conform protocolului privind rolul
parlamentelor naţionale în cadrul Uniunii Europene;
(b) prin respectarea principiului subsidiarităţii în conformitate cu procedurile prevăzute de
protocolul privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii;
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 9
RO
(c) prin participarea, în cadrul spaţiului de libertate, securitate şi justiţie, la mecanismele de
evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii în acest domeniu, conform articolului
64 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, şi prin implicarea în
supravegherea politică a Europol şi în evaluarea activităţilor Eurojust, conform
articolelor 69 K şi 69 H din respectivul tratat;
(d) prin participarea la procedurile de revizuire a tratatelor, conform articolului 33 din
prezentul tratat;
(e) prin faptul că iau notă de cererile de aderare la Uniune, conform articolului 34 din
prezentul tratat;
(f) prin participarea la cooperarea interparlamentară dintre parlamentele naţionale şi cu
Parlamentul European, conform protocolului privind rolul parlamentelor naţionale în
cadrul Uniunii Europene.”
Instituţii
13) Dispoziţiile titlului III din Tratatul UE se abrogă. Titlul III se înlocuieşte cu denumirea
următoare:
„TITLUL III
DISPOZIŢII PRIVIND INSTITUŢIILE”.
14) Articolul 9 se înlocuieşte cu textul următor:
„Articolul 9
1. Uniunea dispune de un cadru instituţional care vizează promovarea valorilor sale,
urmărirea obiectivelor sale, susţinerea intereselor sale, ale cetăţenilor săi şi ale statelor
membre, precum şi garantarea coerenţei, eficacităţii şi a continuităţii politicilor şi a acţiunilor
sale.
Instituţiile Uniunii sunt:
- Parlamentul European,
- Consiliul European,
- Consiliul,
- Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisie”),
- Curtea de Justiţie a Uniunii Europene,
- Banca Centrală Europeană,
- Curtea de Conturi.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 10
RO
2. Fiecare instituţie acţionează în limitele atribuţiilor care îi sunt conferite prin tratate, în
conformitate cu procedurile, condiţiile şi scopurile prevăzute de acestea. Instituţiile
cooperează reciproc în mod loial.
3. Dispoziţiile referitoare la Banca Centrală Europeană şi la Curtea de Conturi, precum şi
dispoziţiile detaliate referitoare la celelalte instituţii, figurează în Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.
4. Parlamentul European, Consiliul şi Comisia sunt asistate de un Comitet Economic şi
Social şi de un Comitet al Regiunilor, care exercită funcţii consultative.”
15) Se adaugă un articol 9 A:
„Articolul 9 A
1. Parlamentul European exercită, împreună cu Consiliul, funcţiile legislativă şi bugetară.
Acesta exercită funcţii de control politic şi consultative, în conformitate cu condiţiile
prevăzute de tratate. Parlamentul European alege preşedintele Comisiei.
2. Parlamentul European este format din reprezentanţii cetăţenilor Uniunii. Numărul lor nu
poate depăşi şapte sute cincizeci. Reprezentarea cetăţenilor este asigurată în mod proporţional
descrescător, cu un prag minim de şase membri pentru fiecare stat membru. Nici unui stat
membru nu i se atribuie mai mult de nouăzeci şi şase de locuri.
Consiliul European adoptă în unanimitate, la iniţiativa Parlamentului European şi cu
aprobarea acestuia, o decizie de stabilire a structurii Parlamentului European, cu respectarea
principiilor menţionate în primul paragraf.
3. Membrii Parlamentului European sunt aleşi prin vot universal direct, liber şi secret,
pentru un mandat de cinci ani.
4. Parlamentul European îşi alege preşedintele şi biroul dintre membrii săi.”
16) Se adaugă un articol 9 B:
„Articolul 9 B
1. Consiliul European dă Uniunii impulsurile necesare dezvoltării acesteia şi îi defineşte
orientările şi priorităţile politice generale. Acesta nu exercită funcţii legislative.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 11
RO
2. Consiliul European este format din şefii de stat sau de guvern ai statelor membre,
precum şi din preşedintele său şi preşedintele Comisiei. Înaltul Reprezentant al Uniunii
pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate participă la lucrările Consiliului European.
3. Consiliul European se întruneşte de două ori pe semestru la convocarea preşedintelui
său. În cazul în care ordinea de zi o impune, fiecare membru al Consiliului European poate
decide să fie asistat de un ministru şi, în ceea ce îl priveşte pe preşedintele Comisiei, de un
membru al Comisiei. În cazul în care situaţia o impune, preşedintele convoacă o reuniune
extraordinară a Consiliului European.
4. Consiliul European se pronunţă prin consens, cu excepţia cazului în care în tratate se
prevede altfel.
5. Consiliului European îşi alege preşedintele cu o majoritate calificată, pentru o durată de
doi ani şi jumătate, cu posibilitatea reînnoirii mandatului o singură dată. În caz de
imposibilitate sau de culpă gravă, Consiliul European poate pune capăt mandatului
preşedintelui în conformitate cu aceeaşi procedură.
6. Preşedintele Consiliului European:
(a) prezidează şi impulsionează lucrările Consiliului European;
(b) asigură pregătirea şi continuitatea lucrărilor Consiliului European, în cooperare cu
preşedintele Comisiei şi pe baza lucrărilor Consiliului Afacerilor Generale;
(c) acţionează pentru facilitarea coeziunii şi a consensului în cadrul Consiliului European;
(d) prezintă Parlamentului European un raport după fiecare reuniune a Consiliului
European.
Preşedintele Consiliului European asigură, la nivelul său şi în această calitate, reprezentarea
externă a Uniunii în probleme referitoare la politica externă şi de securitate comună, fără a
aduce atingere atribuţiilor Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica
de Securitate.
Preşedintele Consiliului European nu poate exercita un mandat naţional.”
17) Se adaugă un articol 9 C:
„Articolul 9 C
1. Consiliul exercită, împreună cu Parlamentul European, funcţiile legislativă şi bugetară.
Acesta exercită funcţii de definire a politicilor şi de coordonare, în conformitate cu condiţiile
prevăzute de tratate.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 12
RO
2. Consiliul este format din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat
membru, abilitat să angajeze statul membru pe care îl reprezintă şi să exercite dreptul de vot.
3. Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată, cu excepţia cazului în care în tratate se
prevede altfel.
4. Începând cu data de 1 noiembrie 2014, majoritatea calificată se defineşte ca fiind egală
cu cel puţin 55% din membrii Consiliului, cuprinzând cel puţin cincisprezece dintre aceştia şi
reprezentând statele membre care întrunesc cel puţin 65% din populaţia Uniunii.
Minoritatea de blocare trebuie să cuprindă cel puţin patru membri ai Consiliului, în caz
contrar se consideră a fi întrunită majoritatea calificată.
Celelalte condiţii privind votul cu majoritate calificată sunt stabilite în conformitate cu
articolul 205 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
5. Dispoziţiile tranzitorii privind definiţia majorităţii calificate aplicabile până la 31
octombrie 2014, precum şi cele care se vor aplica în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 martie
2017, sunt prevăzute de Protocolul privind dispoziţiile tranzitorii.
6. Consiliul se întruneşte în diferite formaţiuni, lista acestora fiind adoptată în conformitate
cu articolul 201b litera (a) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
Consiliul Afacerilor Generale asigură coerenţa lucrărilor diferitelor formaţiuni ale
Consiliului. Acesta pregăteşte reuniunile Consiliului European şi urmăreşte aducerea la
îndeplinire a măsurilor adoptate, în colaborare cu preşedintele Consiliului European şi cu
Comisia.
Consiliul Afacerilor Externe elaborează acţiunea externă a Uniunii, în conformitate cu liniile
strategice stabilite de Consiliul European, şi asigură coerenţa acţiunii Uniunii.
7. Un Comitet al Reprezentanţilor Permanenţi ai guvernelor statelor membre răspunde de
pregătirea lucrărilor Consiliului.
8. Consiliul se întruneşte în şedinţă publică în cazul în care dezbate şi votează un proiect de
act legislativ. În acest scop, fiecare sesiune a Consiliului este divizată în două părţi,
consacrate dezbaterilor privind actele legislative ale Uniunii, respectiv activităţile fără
caracter legislativ.
9. Preşedinţia formaţiunilor Consiliului, cu excepţia celei a Afacerilor Externe, este
asigurată de reprezentanţii statelor membre în Consiliu după un sistem de rotaţie egală, în
conformitate cu condiţiile prevăzute la articolul 201b litera (b) din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.”.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 13
RO
18) Se adaugă un articol 9 D:
„Articolul 9 D
1. Comisia promovează interesul general al Uniunii şi ia iniţiativele corespunzătoare în
acest scop. Aceasta veghează la aplicarea tratatelor, precum şi a măsurilor adoptate de
instituţii în temeiul acestora. Comisia supraveghează aplicarea dreptului Uniunii sub controlul
Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Aceasta execută bugetul şi gestionează programele.
Comisia exercită funcţii de coordonare, execuţie şi administrare, în conformitate cu condiţiile
prevăzute de tratate. Cu excepţia politicii externe şi de securitate comune şi a altor cazuri
prevăzute de tratate, aceasta asigură reprezentarea externă a Uniunii. Comisia adoptă
iniţiativele de programare anuală şi multianuală a Uniunii, în vederea încheierii de acorduri
interinstituţionale.
2. Actele legislative ale Uniunii pot fi adoptate numai la propunerea Comisiei, cu excepţia
cazului în care tratatele prevăd altfel. Celelalte acte se adoptă la propunerea Comisiei, în
cazul în care tratatele prevăd acest lucru.
3. Mandatul Comisiei este de cinci ani.
Membrii Comisiei sunt aleşi pe baza competenţei lor generale şi ataşamentului lor faţă de
ideea europeană, dintre personalităţile care prezintă toate garanţiile de independenţă.
Comisia îşi exercită responsabilităţile în deplină independenţă. Fără a aduce atingere
articolului 9 E alineatul (2), membrii Comisiei nu solicită şi nu acceptă instrucţiuni din partea
nici unui guvern, instituţii, organ, oficiu sau entităţi. Aceştia se abţin de la orice act
incompatibil cu funcţiile lor sau cu îndeplinirea sarcinilor lor.
4. Comisia numită pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Tratatului de
modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii
Europene şi data de 31 octombrie 2014 este formată din câte un resortisant al fiecărui stat
membru, inclusiv preşedintele şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi
Politica de Securitate, care este unul dintre vicepreşedinţii acesteia.
5. Începând cu data de 1 noiembrie 2014, Comisia va fi formată dintr-un număr de membri,
incluzând preşedintele şi Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de
Securitate, care corespunde cu două treimi din numărul statelor membre, atât timp cât
Consiliul European nu decide modificarea acestui număr, hotărând în unanimitate.
Membrii Comisiei sunt aleşi dintre resortisanţii statelor membre în conformitate cu un sistem
de rotaţie absolut egală între statele membre care să reflecte diversitatea demografică şi
geografică a tuturor statelor membre. Acest sistem se stabileşte de către Consiliul European,
care hotărăşte în unanimitate în conformitate cu articolul 211 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 14
RO
6. Preşedintele Comisiei:
(a) defineşte orientările în cadrul cărora Comisia îşi exercită misiunea;
(b) decide organizarea internă a Comisiei pentru a asigura coerenţa, eficacitatea şi
colegialitatea acţiunilor acesteia;
(c) numeşte vicepreşedinţii, alţii decât Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri
Externe si Politica de Securitate, dintre membrii Comisiei.
Un membru al Comisiei îşi prezintă demisia în cazul în care preşedintele îi cere acest lucru.
Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate îşi prezintă
demisia, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 9 E alineatul (1), în cazul în care
preşedintele îi cere acest lucru.
7. Ţinând seama de alegerile pentru Parlamentul European şi după ce a procedat la
consultările necesare, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, propune
Parlamentului European un candidat la funcţia de preşedinte al Comisiei. Acest candidat este
ales de Parlamentul European cu majoritatea membrilor care îl compun. În cazul în care acest
candidat nu întruneşte majoritatea, Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată,
propune, în termen de o lună, un nou candidat, care este ales de Parlamentul European în
conformitate cu aceeaşi procedură.
Consiliul, de comun acord cu preşedintele ales, adoptă lista celorlalte personalităţi pe care le
propune pentru a fi numite membri ai Comisiei. Alegerea acestora se efectuează, pe baza
sugestiilor făcute de statele membre, în conformitate cu criteriile prevăzute la alineatul (3)
paragraful al doilea şi alineatul (5) paragraful al doilea.
Preşedintele, Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate
şi ceilalţi membri ai Comisiei sunt supuşi, în calitate de colegiu, unui vot de aprobare al
Parlamentului European. Pe baza acestei aprobări, Comisia este numită de Consiliul
European, care hotărăşte cu majoritate calificată.
8. Comisia, în calitate de colegiu, răspunde în faţa Parlamentului European. Parlamentul
European poate adopta o moţiune de cenzură împotriva Comisiei, în conformitate cu articolul
201 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul în care se adoptă o astfel de
moţiune, membrii Comisiei trebuie să demisioneze colectiv din funcţiile lor, iar Înaltul
Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate trebuie să
demisioneze din funcţiile pe care le exercită în cadrul Comisiei.”
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 15
RO
19) Se introduce noul articol 9 E după cum urmează:
„Articolul 9 E
1. Consiliul European, hotărând cu majoritate calificată, cu acordul preşedintelui Comisiei,
numeşte Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate.
Consiliul European poate pune capăt mandatului acestuia în conformitate cu aceeaşi
procedură.

2. Înaltul Reprezentant conduce politica externă şi de securitate comună a Uniunii. Acesta
contribuie prin propuneri la elaborarea acestei politici şi o aduce la îndeplinire în calitate de
împuternicit al Consiliului. Acesta acţionează în mod similar şi în ceea ce priveşte politica de
securitate şi apărare comună.
3. Înaltul Reprezentant prezidează Consiliul Afacerilor Externe.
4. Înaltul Reprezentant este unul dintre vicepreşedinţii Comisiei. Acesta asigură coerenţa
acţiunii externe a Uniunii. Acesta este însărcinat, în cadrul Comisiei, cu responsabilităţile
care îi revin acestei instituţii în domeniul relaţiilor externe şi al coordonării celorlalte aspecte
ale acţiunii externe a Uniunii. În exercitarea acestor responsabilităţi în cadrul Comisiei, şi
numai cu privire la aceste responsabilităţi, Înaltul Reprezentant se supune procedurilor care
reglementează funcţionarea Comisiei, în măsura în care acest lucru este compatibil cu
alineatele (2) şi (3).”
20) Se adaugă un articol 9 F:
„Articolul 9 F
1. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cuprinde Curtea de Justiţie, Tribunalul şi tribunale
specializate. Aceasta asigură respectarea dreptului în interpretarea şi aplicarea tratatelor.
Statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru asigurarea unei protecţii jurisdicţionale
eficiente în domeniile reglementate de dreptul Uniunii.
2. Curtea de Justiţie este formată din câte un judecător pentru fiecare stat membru. Aceasta
este sprijinită de avocaţi generali.
Tribunalul cuprinde cel puţin un judecător din fiecare stat membru.
CIG 1/1/07 REV 1 ct/ALB/ao 16
RO
Judecătorii şi avocaţii generali ai Curţii de Justiţie, precum şi judecătorii Tribunalului sunt
aleşi dintre personalităţile care prezintă toate garanţiile de independenţă şi care întrunesc
condiţiile prevăzute la articolele 223 şi 224 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii
Europene. Aceştia sunt numiţi de comun acord de către guvernele statelor membre pentru
şase ani. Judecătorii şi avocaţii generali care îşi încheie mandatul pot fi numiţi din nou.
3. Curtea de Justiţie a Uniunii Europene hotărăşte în conformitate cu tratatele:
(a) cu privire la acţiunile introduse de un stat membru, de o instituţie sau de persoane fizice
sau juridice;
(b) cu titlu preliminar, la cererea instanţelor judecătoreşti naţionale, cu privire la
interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea actelor adoptate de instituţii;
(c) în celelalte cazuri prevăzute de tratate.”
21) Dispoziţiile titlului IV din Tratatul UE sunt integrate în Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene a Energiei Atomice, astfel cum este modificat în continuare.
Formele de cooperare consolidată
22) Titlul IV preia denumirea titlului VII, care devine „DISPOZIŢII PRIVIND FORMELE DE
COOPERARE CONSOLIDATĂ”, iar articolele 27 A - 27 E, 40 - 40 B şi 43 - 45 sunt
înlocuite cu articolul 10 după cum urmează:
„Articolul 10
1. Statele membre care doresc să instaureze între ele o cooperare consolidată în cadrul
competenţelor neexclusive ale Uniunii pot recurge la instituţiile acesteia şi îşi pot exercita
aceste competenţe prin aplicarea dispoziţiilor corespunzătoare ale tratatelor, în limitele şi în
conformitate cu procedurile prevăzute de prezentul articol, precum şi la articolele 28


Use: 0.0998