• Pou¾ívateåská príruèka k bezdrôtovému headsetu (HDW-3)

Sponsored Links

  •   
  • FileName: Nokia_hdw-3_UG_sk.pdf [preview-online]
    • Abstract: Headset vydá zvukový signál a. zelená kontrolka zaène rýchlo blika\" ... Headset vydá zvukový signál a zobrazí sa aj v zozname telefónu medzi. zariadeniami ...

Download the ebook

Pou¾ívateåská príruèka
k bezdrôtovému headsetu (HDW-3)
9233111
1. vydanie
VYHLÁSENIE O SÚLADE
My, spoloènos» NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednos» vyhlasujeme, ¾e výrobok
HDW-3 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.
Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.
Copyright © 2004 Nokia. V¹etky práva vyhradené.
Kopírovanie, prená¹anie, roz¹irovanie alebo uchovávanie èasti alebo celého obsahu tohto dokumentu v
akejkoåvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoloènosti Nokia je zakázané.
Nokia je registrovaná ochranná známka spoloènosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a
spoloèností uvedené v tomto dokumente mô¾u by» ochrannými známkami alebo obchodnými
oznaèeniami ich príslu¹ných vlastníkov.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Spoloènos» Nokia uplatòuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo meni» a
zdokonaåova» ktorýkoåvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.
Spoloènos» Nokia nie je za ¾iadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoåvek
spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame ¹kody.
Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa ¾iadne záruky akéhokoåvek druhu, èi u¾
výslovné alebo implikované, súvisiace so správnos»ou, spoåahlivos»ou alebo obsahom tohto dokumentu
vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateånosti a vhodnosti na urèitý úèel, okrem
záruk, ktoré stanovuje príslu¹ný právny predpis. Spoloènos» Nokia si vyhradzuje právo kedykoåvek tento
dokument upravi» alebo ho stiahnu» z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.
Dostupnos» produktov sa mô¾e v závislosti od regiónu lí¹i». Prosím, informujte sa u najbli¾¹ieho predajcu
spoloènosti Nokia.
9233111 / 1. vydanie
Obsah
1. Úvod .................................................................................................................. 5
Bezdrôtová technológia Bluetooth........................................................................................................ 5
Nabíjaèky a batérie .................................................................................................................................... 6
Karta v predajnom balení......................................................................................................................... 6
2. Základné informácie ........................................................................................ 7
Prehåad .......................................................................................................................................................... 7
Nabíjanie batérie ........................................................................................................................................ 8
Výdr¾ batérie ............................................................................................................................................ 9
Výmena batérie ........................................................................................................................................... 9
Zapnutie a vypnutie headsetu .............................................................................................................. 11
Prvé pou¾itie headsetu............................................................................................................................ 11
Nastavenie headsetu na ucho............................................................................................................... 12
Umiestnenie headsetu na ucho ............................................................................................................ 14
Rie¹enie problémov.................................................................................................................................. 14
3. Pou¾ívanie headsetu ..................................................................................... 15
Pripojenie spárovaného headsetu k telefónu ................................................................................... 15
Nadviazanie hovoru ................................................................................................................................. 16
Hlasová voåba ............................................................................................................................................ 16
Opakovanie naposledy volaného èísla ................................................................................................ 16
Prijatie hovoru ........................................................................................................................................... 16
Ukonèenie hovoru..................................................................................................................................... 17
Odmietnutie hovoru................................................................................................................................. 17
Automatické prijatie hovoru.................................................................................................................. 17
Prispôsobenie hlasitosti slúchadla....................................................................................................... 17
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 3
Prepínanie hovoru medzi telefónom a headsetom ......................................................................... 17
Odpojenie headsetu od telefónu .......................................................................................................... 18
Opätovné pripojenie spárovaného headsetu k telefónu ............................................................ 18
Pou¾ívanie headsetu s viacerými telefónmi...................................................................................... 19
Pou¾ívanie headsetu s viacerými spárovanými telefónmi......................................................... 19
Vynulovanie nastavení headsetu.......................................................................................................... 19
4. Informácie o batérii ...................................................................................... 21
Starostlivos» a údr¾ba ...................................................................................... 23
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 4
1. Úvod
Bezdrôtový headset HDW-3 sa dá bez pou¾itia kábla pripoji» ku kompatibilnému
telefónu s podporou bezdrôtovej technológie Bluetooth. Mô¾ete tak úplne
pohodlne telefonova», ak sa práve pohybujete.
Skôr ako zaènete headset pou¾íva», pozorne si preèítajte túto pou¾ívateåskú
príruèku. Podrobnej¹ie informácie nájdete v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu.
Táto pou¾ívateåská príruèka nenahrádza pou¾ívateåskú príruèku k telefónu, ktorá
obsahuje dôle¾ité bezpeènostné a pou¾ívateåské informácie.
■ Bezdrôtová technológia Bluetooth
Keï¾e zariadenia Bluetooth komunikujú pomocou rádiových vån, telefón
s funkciou Bluetooth a headset nemusia by» navzájom v jednej línii. Obe
zariadenia musia by» od seba vzdialené maximálne 10 metrov, prièom prepojenie
mô¾e by» naru¹ené preká¾kami (napríklad stenami alebo inými elektronickými
zariadeniami).
Headset je urèený ¹peciálne pre telefóny Nokia s podporou bezdrôtovej
technológie Bluetooth. Headset v¹ak mo¾no pou¾íva» so v¹etkými kompatibilnými
zariadeniami Bluetooth, ktoré podporujú profily Handsfree alebo Headset.
(V tomto prípade je profil skupina príkazov Bluetooth, pomocou ktorých telefón
ovláda headset).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 5
Headset dosahuje najlep¹í výkon, keï sa pou¾íva s kompatibilným telefónom
Nokia. Ak headset pou¾ívate s telefónom inej znaèky, v¹etky funkcie opísané v
tejto pou¾ívateåskej príruèke nemusia by» k dispozícii.
V niektorých krajinách sa na pou¾ívanie zariadení Bluetooth mô¾u vz»ahova»
obmedzenia. Viac informácií vám poskytnú miestne úrady.
■ Nabíjaèky a batérie
Skontrolujte èíslo modelu ka¾dej nabíjaèky, kým ju pou¾ijete s týmto prístrojom. Bezdrôtový
headset HDW-3 sa mô¾e pou¾íva» s nasledujúcimi typmi nabíjaèiek: ACP-7, ACP-8, ACP-9,
ACP-12 a LCH-12.
Výstraha. Pou¾ívajte výluène batérie a nabíjaèky schválené spoloènos»ou Nokia pre
tento konkrétny doplnok. Pou¾ívanie iných typov spôsobí stratu záruky na
zariadenie a mô¾e by» nebezpeèné.
Informácie o dostupnosti schválených typov batérií a príslu¹enstva vám poskytne
predajca.
Keï odpájate sie»ovú ¹núru akéhokoåvek zariadenia, uchopte a »ahajte zástrèku, nie ¹núru.
■ Karta v predajnom balení
Súèas»ou balenia je karta, ktorá obsahuje prístupový kód Bluetooth 0000
potrebný na spárovanie telefónu s headsetom. Kartu ulo¾te na bezpeènom mieste.
Pokyny na pou¾ívanie prístupového kódu nájdete v èasti Prvé pou¾itie headsetu na
strane 11.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 6
2. Základné informácie
■ Prehåad
Headset sa skladá z nasledujúcich súèastí:
1 - Vypínaè: zapína a vypína headset.
2 - Tlaèidlo prijatia a ukonèenia: na prijatie alebo ukonèenie hovoru. Tlaèidlo
mo¾no pou¾i» aj na hlasovú voåbu, opakovanie voåby a prepínanie aktívneho
hovoru medzi headsetom a telefónom.
3 - Kontrolka: indikuje aktuálny stav headsetu.
4 - Zvý¹enie hlasitosti: zvy¹uje hlasitos» slúchadla poèas hovoru.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 7
5 - Zní¾enie hlasitosti: zni¾uje hlasitos» slúchadla poèas hovoru.
6 - Slúchadlo: prená¹a hlas volajúceho.
7 - Mikrofón: prijíma vá¹ hlas.
8 - Konektor nabíjaèky
9 - Kryt batérie
10 - Sluèka na ucho
■ Nabíjanie batérie
Headset pou¾íva nabíjateånú batériu typu NiMH (kat. è. 0774291). Ak potrebujete
vymeni» batériu, mô¾ete si u najbli¾¹ieho autorizovaného predajcu kúpi» novú.
Nabíjanie batérie:
1. Nabíjaèku pripojte k headsetu. Zoznam kompatibilných batérií nájdete v èasti
Nabíjaèky a batérie na strane 6.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 8
2. Nabíjaèku zapojte do elektrickej zásuvky. Poèas nabíjania svieti èervená
kontrolka. V závislosti od nabíjaèky úplné nabitie batérie trvá 1 a¾ 2 hodiny.
3. Keï je batéria nabitá, svieti zelená kontrolka. Odpojte nabíjaèku z elektrickej
zásuvky a headsetu.
Výdr¾ batérie
Plne nabitá batéria vydr¾í 5 hodín hovoru a a¾ 120 hodín v pohotovostnom stave.
(V pohotovostnom re¾ime je headset zapnutý, ale neprebieha ¾iadny hovor.)
Keï je batéria slabá, headset zaène vydáva» zvukový signál a zaène blika» èervená
kontrolka. Nabite batériu podåa vy¹¹ie uvedených pokynov.
■ Výmena batérie
Keï sa prevádzkový èas batérie výrazne skráti oproti normálu, je èas zakúpi» novú
batériu.
Výmena batérie:
1. Otvorte kryt batérie jemným posunutím
smerom dozadu (1).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 9
2. Vyberte batériu potiahnutím za prú¾ok (2).
3. Odpojte batériu od konektora
(3).
4. Ku konektoru pripojte novú
batériu.
5. Zasuòte konektor spä» a batériu vlo¾te na
jej miesto (4).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 10
6. Zatvorte kryt batérie a skontrolujte, èi je
správne pripevnený (5).
■ Zapnutie a vypnutie headsetu
Zapnú»: Stlaète a 2 sekundy podr¾te vypínaè. Headset vydá zvukový signál a
zelená kontrolka zaène rýchlo blika». Po pripojení headsetu k telefónu je blikanie
pomal¹ie.
Vypnú»: Stlaète a 2 sekundy podr¾te vypínaè. Headset vydá zvukový signál a
krátko zasvieti èervená kontrolka.
■ Prvé pou¾itie headsetu
1. Zapnite telefón.
2. Zapnite headset.
3. V telefóne otvorte ponuku Bluetooth a aktivujte funkciu Bluetooth.
4. Otvorte podponuku nastavenia vyhåadávania zariadení Bluetooth a spustite
vyhåadávanie.
Telefón vyhåadá v¹etky zariadenia Bluetooth v dosahu desiatich metrov a
zobrazí ich zoznam.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 11
5. Zo zoznamu vyberte headset.
6. Zadajte prístupový kód 0000 na priradenie („spárovanie“) a headset pripojte k
telefónu. Ak pri prvom párovaní headsetu nespárujete headset s telefónom do
piatich minút, vypne sa.
Po zadaní prístupového kódu sa telefón stane predvoleným telefónom pre
príslu¹ný headset (ak u¾ headset nie je spárovaný s iným telefónom). Pozri
Pou¾ívanie headsetu s viacerými telefónmi na strane 19.
Headset vydá zvukový signál a zobrazí sa aj v zozname telefónu medzi
zariadeniami Bluetooth, ktoré sú práve spárované s príslu¹ným telefónom.
7. Mô¾ete zaèa» headset pou¾íva» (pozri stranu 15).
■ Nastavenie headsetu na ucho
Headset mo¾no nosi» na jednom i na druhom uchu.
Vyberte si z rôzne veåkých sluèiek na ucho, ktoré sa nachádzajú v predajnom
balení, aby headset èo najlep¹ie sedel.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 12
Ak chcete zmeni» orientáciu sluèky na ucho, podåa obrázka odopnite sluèku z tela
headsetu a pripojte spä» podåa oznaèenia L/R na sluèke. L oznaèuje åavé a R pravé
ucho. Ak teda vidno písmeno R, mô¾ete nosi» headset na pravom uchu.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 13
■ Umiestnenie headsetu na ucho
Sluèku na ucho si zåahka zasuòte za ucho, ako ukazuje obrázok:
■ Rie¹enie problémov
Ak sa vám nedarí pripoji» headset k telefónu, postupujte takto:
• Skontrolujte, èi je headset zapnutý a spárovaný s telefónom.
• Skontrolujte, èi je v telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.
• Uistite sa, ¾e headset je v dosahu desiatich metrov od telefónu a spojeniu
medzi headsetom a telefónom nebránia ¾iadne preká¾ky, ako napríklad steny
alebo iné elektronické zariadenia.
• Zoznam informácií o párovaných zariadeniach v headsete mô¾e by» plný.
Headset ukladá informácie o 8 telefónoch. Ak je zoznam plný, obnovte
pôvodné nastavenia headsetu (pozri stranu 19).
• Ak headset nereaguje, na chvíåu vyberte batériu.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 14
3. Pou¾ívanie headsetu
Pred pou¾itím headsetu skontrolujte nasledujúce body:
• Headset je spárovaný a pripojený k telefónu. Pokyny na párovanie headsetu
nájdete v èasti Prvé pou¾itie headsetu na strane 11. Pokyny na pripájanie
headsetu nájdete v èasti Pripojenie spárovaného headsetu k telefónu na
strane 11.
• V telefóne je aktivovaná funkcia Bluetooth. Viac informácií nájdete
v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu.
• Headset je zapnutý. Pozri Zapnutie a vypnutie headsetu na strane 11.
• Headset sa nachádza vo vzdialenosti maximálne 10 m od telefónu.
• Medzi headsetom a telefónom nie sú ¾iadne preká¾ky, ako napr. steny alebo
iné elektronické zariadenia.
Informácie o pou¾ívaní headsetu s viacerými telefónmi nájdete na strane 19.
■ Pripojenie spárovaného headsetu k telefónu
Headset sa odpojí od telefónu napríklad v prípade, keï je headset vypnutý.
Ak chcete headset pripoji» k telefónu, zapnite headset alebo nadvia¾te spojenie
cez ponuku Bluetooth v telefóne.
Zapnutím headsetu sa automaticky nadvia¾e spojenie, iba ak je v telefóne
nastavená mo¾nos» prijíma» po¾iadavky na pripojenie Bluetooth bez súhlasu.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 15
V telefónoch Nokia mô¾ete túto mo¾nos» zapnú» zmenou nastavení spárovaných
zariadení v ponuke Bluetooth.
Viac informácií o odpojení headsetu od telefónu nájdete na strane 18.
■ Nadviazanie hovoru
Keï je headset pripojený k telefónu, hovor nadvia¾te be¾ným spôsobom pomocou
telefónu.
■ Hlasová voåba
Ak práve neprebieha ¾iadny hovor, stlaète a podr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia,
a¾ kým sa neozve tón, ktorý oznamuje, ¾e mô¾ete vyslovi» po¾adované meno
(„hlasovú znaèku“). Vyslovte hlasovú znaèku. Telefón prehrá ulo¾enú hlasovú
znaèku a vytoèí príslu¹né telefónne èíslo.
Hlasovú voåbu mô¾ete aktivova» aj pomocou telefónu. Podrobnosti o hlasovej
voåbe nájdete v pou¾ívateåskej príruèke k telefónu. Táto funkcia je k dispozícii, iba
ak telefón podporuje hlasovú voåbu.
■ Opakovanie naposledy volaného èísla
Ak práve neprebieha ¾iadny hovor, dvakrát krátko stlaète tlaèidlo prijatia/
ukonèenia.
■ Prijatie hovoru
Hovor prijmete stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 16
Hovor mô¾ete prija» aj be¾ným spôsobom pomocou telefónu.
Pri prichádzajúcom hovore sa tón zvonenia telefónu ozve aj v slúchadle headsetu.
■ Ukonèenie hovoru
Aktívny hovor ukonèíte stlaèením tlaèidla prijatia/ukonèenia.
Hovor mô¾ete ukonèi» aj be¾ným spôsobom pomocou telefónu.
■ Odmietnutie hovoru
Ak prichádzajúci hovor nechcete prija», dvakrát krátko stlaète tlaèidlo prijatia/
ukonèenia.
■ Automatické prijatie hovoru
Ak je v telefóne zapnutá mo¾nos» automatickej odpovede, telefón automaticky
prijme prichádzajúci hovor po jednom zazvonení.
■ Prispôsobenie hlasitosti slúchadla
Hlasitos» zvý¹ite alebo zní¾ite tlaèidlom zvý¹enia alebo zní¾enia hlasitosti. Ak
potrebujete rýchlo prispôsobi» hlasitos», stlaète a podr¾te jedno z týchto tlaèidiel.
■ Prepínanie hovoru medzi telefónom a headsetom
Aktívny hovor sa dá medzi headsetom a telefónom prepnú». Túto funkciu
podporujú v¹etky kompatibilné telefóny Nokia.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 17
Prepnutie hovoru z headsetu na telefón:
• Stlaète a podr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia. ALEBO:
• Pou¾ite príslu¹nú funkciu telefónu.
Prepnutie hovoru z telefónu na headset:
• Stlaète a podr¾te tlaèidlo prijatia/ukonèenia. ALEBO:
• Pou¾ite príslu¹nú funkciu telefónu.
■ Odpojenie headsetu od telefónu
Ak chcete headset pou¾íva» s iným zariadením Bluetooth, mô¾ete ho od telefónu
odpoji».
Headset mo¾no odpoji» nasledujúcimi spôsobmi:
• Vypnite headset. ALEBO:
• Zru¹te pripojenie headsetu v telefóne (v ponuke Bluetooth). ALEBO:
• Presuòte headset do vzdialenosti viac ako 10 m od telefónu.
Headset sa odpojí aj vtedy, keï sa vybije batéria.
Ak chcete odpoji» headset, nemusíte ru¹i» párovanie. Keï znova pripojíte
spárovaný headset, nebudete u¾ musie» zadáva» prístupový kód.
Opätovné pripojenie spárovaného headsetu k telefónu
Pozri Pripojenie spárovaného headsetu k telefónu na strane 15.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 18
■ Pou¾ívanie headsetu s viacerými telefónmi
Skôr ako budete môc» pou¾íva» headset s telefónom, musíte telefón spárova» s
headsetom. Headset sa dá spárova» a¾ s ôsmimi telefónmi, naraz v¹ak mô¾e by»
pripojený iba k jednému telefónu.
Pou¾ívanie headsetu s viacerými spárovanými telefónmi
Telefón, ktorý bol s headsetom spárovaný ako prvý, sa nazýva „predvolený
telefón“. Telefón, ktorý bol s headsetom pou¾itý ako posledný, sa nazýva
„naposledy pou¾itý telefón“.
Ak headset zapnete v dosahu niekoåkých spárovaných telefónov, headset sa
najskôr pokúsi pripoji» k predvolenému telefónu.
Ak sa nepodarí pripojenie k predvolenému telefónu (ak je napríklad vypnutý alebo
pou¾ívateå odmietne pripojenie), headset sa pokúsi pripoji» k naposledy pou¾itému
telefónu.
Ak sa headset nemô¾e pripoji» ani k jednému z týchto telefónov, zostáva prístupný
pre ïal¹ie telefóny.
Ak chcete headset pou¾i» so spárovaným telefónom, ktorý nie je ani predvoleným
ani naposledy pou¾itým telefónom, nadvia¾te spojenie pomocou ponuky
Bluetooth v telefóne.
■ Vynulovanie nastavení headsetu
Headset umo¾òuje obnovenie pôvodných nastavení (reset), ak chcete napríklad
zmeni» predvoleného pou¾ívateåa.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 19
Pri resetovaní headsetu sa vyma¾ú v¹etky nastavenia vrátane informácií
o spárovaných zariadeniach.
Postup pri resetovaní headsetu: Stlaète a na desa» sekúnd podr¾te vypínaè spolu
s tlaèidlom zvý¹enia hlasitosti. Po resetovaní headset dvakrát zapípa a niekoåko
sekúnd svieti striedavo èervená a zelená kontrolka.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 20
4. Informácie o batérii
Headset je napájaný nabíjateånou batériou. S batériou narábajte pozorne.
Dodr¾iavajte nasledujúce pokyny.
Nabíjanie a vybíjanie
• Nová batéria dosiahne plnú výkonnos» a¾ po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia a
vybitia.
• Batériu mô¾ete nabi» a vybi» niekoåkostokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keï sa
prevádzkový èas batérie výrazne skráti oproti normálu, kúpte si novú batériu.
• Pou¾ívajte len batérie schválené spoloènos»ou Nokia a nabíjajte ich len nabíjaèkami
schválenými spoloènos»ou Nokia a urèenými pre toto zariadenie Keï nabíjaèku
nepou¾ívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do
nabíjaèky. Prebíjanie mô¾e skráti» jej ¾ivotnos». Ak úplne nabitú batériu nepou¾ívate,
èasom náboj stratí.
• Extrémne teploty mô¾u zhor¹i» nabíjaciu schopnos» batérie.
• ®ivotnos» batérií NiMh mô¾ete predå¾i», ak batériu headsetu necháte z èasu na èas úplne
vybi» tak, ¾e headset necháte zapnutý, a¾ kým sa nevypne. Nepokú¹ajte sa vybi» batériu
iným spôsobom.
• Pou¾ívajte batériu iba na úèely, na ktoré je urèená. Nikdy nepou¾ívajte po¹kodenú
nabíjaèku alebo batériu.
• Kapacita a ¾ivotnos» batérie sa zní¾i, ak headset ponecháte na horúcom alebo chladnom
mieste, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Sna¾te sa za ka¾dých okolností
udr¾iava» batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Headset s horúcou alebo
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 21
studenou batériou mô¾e doèasne presta» pracova», a to aj v prípade, ¾e je batéria úplne
nabitá. Výkonnos» batérie je zvlá¹» obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.
• Výstraha: Pou¾ívajte výluène schválené batérie (výrobné èíslo batérie Nokia
0774291). Neschválené batérie mô¾u explodova». Neodhadzujte pou¾ité batérie do
ohòa! Pou¾ité batérie likvidujte podåa miestnych predpisov. Ak je to mo¾né, batérie
recyklujte. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 22
Starostlivos» a údr¾ba
Headset je výrobok so ¹pièkovou kon¹trukciou a vyhotovením a treba s ním zaobchádza»
pozorne. Nasledujúce odporúèania vám pomô¾u dodr¾a» podmienky záruky.
• V¹etky doplnky a príslu¹enstvo uchovávajte mimo dosahu malých detí.
• Headset uchovávajte v suchu. Zrá¾ky, vlhkos» a najrôznej¹ie tekutiny a kondenzáty
obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie
namoèí, vyberte batériu a zariadenie nechajte úplne vyschnú». A¾ potom znova vlo¾te
batériu.
• Headset nepou¾ívajte ani neskladujte v pra¹nom a ¹pinavom prostredí. Mô¾e dôjs» k
po¹kodeniu jeho pohyblivých súèastí a elektroniky.
• Headset neskladujte v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty mô¾e dôjs» ku
skráteniu ¾ivotnosti elektronických zariadení, po¹kodeniu batérií a deformácii èi
roztaveniu niektorých plastov.
• Headset neskladujte v chladnom prostredí. Keï sa prístroj zohreje na svoju normálnu
teplotu, mô¾e sa v jeho vnútri vytvori» vlhkos» a po¹kodi» dosky s elektronickými
obvodmi.
• Nepokú¹ajte sa headset otvori» (s výnimkou pokynov uvedených v tejto príruèke).
• Nenechávajte headset pada» na zem, neudierajte a netraste ním. Hrubým
zaobchádzaním mô¾ete po¹kodi» vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
• Na èistenie headsetu nepou¾ívajte agresívne chemikálie, èistièe obsahujúce rozpú¹»adlá
alebo silné detergenty.
• Headset nefarbite. Farba mô¾e zanies» pohyblivé èasti zariadenia a znemo¾ni» jeho
správne fungovanie.
Ak headset nepracuje správne, zverte ho najbli¾¹iemu autorizovanému servisnému stredisku.
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved. 23


Use: 0.0904