• L’HIPERBÒLIC 22 TENDÈNCIES

Sponsored Links

Download the ebook

L’HIPERBÒLIC
22 TENDÈNCIES
Diego Giménez, [email protected]
Disseny,
joventut
i talent
El passat desembre , caminant per la
Ciutat Comtal, em vaig trobar de cara
I Zález?, li pregunto. Per què vas triar aquesta
marca per a la teva creació?, continuo, i em
amb una sorpresa que defugia les típi- diu que “Zález” és una marca de comple-
ques opcions de botigues que esperava ments de moda. “El nom de la marca, afegeix,
trobar. Una filera de parades decoraven, surt de les últimes 5 lletres del meu cognom,
com a contrapunt a l’opulència d’illes i González”. Quan va acabar els estudis de
d’anglicismes, tota una vorera de la Di- disseny de Moda a Barcelona, la Núria se’n
agonal de Barcelona. Em vaig apropar va anar a viure a Sevilla. Allà no va ser fà-
encuriosit per l’atreviment que la fira cil trobar feina com a dissenyadora, així que
representava en aquell enclavament i la va decidir muntar la seva pròpia marca. Va
sorpresa va ser encara més gran quan començar cosint al menjador de casa. Ara ja
vaig descobrir que es tractava de la Fira té taller propi i ven a botigues de Barcelona,
de Joves i Creadors de la Diagonal. Madrid, Sevilla, Bilbao, Badalona i Granada.
“Poc a poc”, continua, “faig conèixer la mar-
Un munt de roba, objectes de bijuteria i com- ca a través d’Internet, botigues, showrooms i
plements lluïen color en un mar de propostes. fires de joves dissenyadors”.
Llavors em vaig preguntar per l’origen dels
objectes que decoraven la Diagonal amb més
color que mai. M’apropo a una de les parades,
em trobo amb la Núria González i li pregunto
com i quan va començar a dissenyar. Llavors
em contesta que des de sempre li han agra-
dat molt el dibuix i la pintura, que es passava
hores dibuixant i fent treballs manuals. Que va
estudiar molts anys música però que als 18
anys va veure clar que la moda l’atreia molt i
que podria ser una feina molt creativa. El re-
sultat estava davant els meus ulls.
L’HIPERBÒLIC
TENDÈNCIES 23
ha molta gent amb molt de talent i bons Per acabar, li pregunto què li recomanaria a
productes que segur que es queden sense un jove que es volgués dedicar al disseny. I
poder participar en moltes fires. Aquestes em respon que és una professió fantàstica i
fires també serveixen per a què la gent va- molt creativa. Té moltes sortides, com pot ser
lori més els productes fets personalment. En dissenyador de marca pròpia, dissenyar per
aquest sentit, “la marca Zález”, assegura la a una gran empresa, aparadorisme, estilista,
Núria, “ofereix complements de moda fets vestuari teatral i moltes altres feines relacio-
artesanalment de gran qualitat, amb teixits nades amb el món de la moda i el disseny.
provinents d’altres països com Japó: bosses
de mà, motxilles, moneders, necessers, agu- Si voleu saber més coses de la Núria Gon-
lles, anells, clauers, etc. Complements amb zález visiteu, www.nuriagonzalez.com
un disseny personal i atractiu que no segueix
les tendències i estètiques imposades per
les grans marques de moda. Moviment craft.
Molts dels complements són peces úniques
o molt exclusives. Són complements molt co-
loristes i amb estampats florals. Són bosses
Des de quan és la fira? “És la primera vegada per lluir-les sense complexos!
que participo en aquesta fira”, em contesta. Hi
participen dissenyadors amb estils molt dife-
rents. S’hi pot trobar roba, bijuteria, peces de
plata, complements, ninots, roba infantil, etc.
“Són 19 dies de fira”, continua, “i les dates en
què es fa és fantàstica per fer bones ventes.
Poder vendre el teu propi producte va molt bé
per saber els gustos dels clients i les seves
opinions, estic aprenent molt”, finalitza.
No és usual veure fires com aquestes. Lla-
vors parlem d’iniciatives com aquestes, que
sempre seran benvingudes per la Núria. Hi


Use: 0.0871