• Tiêu Chuẩn Môn Toán

Sponsored Links

  •   
  • FileName: 6thVietMath.pdf [preview-online]
    • Abstract: LỚP 6. Bản hướng dẫn này phác. thảo đại cương tiêu chuẩn. môn toán lớp 6 của Khu Học. Chánh Portland. Những kiến ... bài toán (ví dụ: A = 1/2 bh. trong đó A = diện tích, b = cạnh đáy, h ...

Download the ebook

HÌNH HỌC THỐNG KÊ & Sở Học Chánh Portland, OR
XÁC SUẤT
`
Đặc Điểm và Tính Chất THỐNG KÊ
• Phân loại, nhận diện, mô tả, Tổ Chức và Trình Bày Dữ Kiện
xếp loại và so sánh các tam • Thu thập, tổ chức, trình bày và phân
giác, tứ giác, các hình đa giác tích dữ kiện sử dụng biểu đồ hình cột,
khác và hình tròn. biểu đồ đường thẳng, biểu đồ hình tròn,
• Hiểu rõ được một số loại danh
từ hình học chẳng hạn như
đồ thị phân tán, biểu đồ cành và lá.
Tiêu Chuẩn
Phân Tích Dữ Kiện
điểm, đường thẳng, góc, bán
kính và đường thẳng góc. • Tìm số trung bình (mean), số chính
giữa trong một tập hợp số đã sắp xếp từ
Môn Toán
• Nhận diện được các hình sau nhỏ đến lớn (median), số có nhiều nhất
khi đã xoay và lật chúng. LỚP 6
trong tập hợp số (mode), và biên độ
• Nhận ra được sự kết hợp giữa (range) và nhận ra được cái nào là thích
hợp nhất trong mỗi trường hợp nêu ra. Bản hướng dẫn này phác
các góc để tạo thành góc phụ
thảo đại cương tiêu chuẩn
nhau (bằng 90 độ) hay góc bù
XÁC SUẤT môn toán lớp 6 của Khu Học
nhau (180 độ).
Chánh Portland. Những kiến
Đánh Giá và Tiên Đoán thức và kỹ năng liệt kê ở đây
Hình Học Tọa Độ • Sử dụng những khái niệm của xác suất quy định những điều giáo
• Xác định được chiều dài và bằng nhau có thể xảy ra trên thực viên cần dạy và những điều
diện tích của các hình đa giác nghiệm và lý thuyết để phân tích mỗi mong muốn học sinh phải
đơn giản trên biểu đồ. trường hợp.
học. Những tiêu chuẩn này
Ứng dụng Khái Niệm đang được cải tiến nhằm bảo
Đối xứng đảm cho học sinh có sự
• Tạo hoặc phác họa một hình có • Phân tích dữ kiện của các trò chơi, các
sinh hoạt và thí nghiệm tùy thuộc vào chuẩn bị tốt để đạt được tiêu
số đường đối xứng cho sẵn hay sự ngẫu nhiên. chuẩn toán quy định của tiểu
đối xứng xoay chiều. • Ước đoán và sử dụng những danh sách bang và tiếp tục thành công
hay biểu đồ để xác định xác suất xảy ra trên bước đường học vấn về
của hai hay nhiều sự việc. môn toán.
VIETNAMESE/6th Grade Math Standards/07.05/PT/ID 9293
Ý NIỆM VỀ SỐ, SUY LUẬN
NHỮNG PHÉP TÍNH & ĐẠI SỐ ĐO LƯỜNG
CÁCH TÍNH TOÁN
Ý Niệm Về Số Mô Thức
• Đọc, viết, làm mẫu, sắp xếp theo thứ
Đơn Vị Đo Lường
• Mô tả, khai triển và giải thích • Ước đoán và đo độ góc
tự và so sánh các phân số, số thập
phân (đến phần ngàn) và số bách phân một số mô thức liên quan đến • Đổi đơn vị như 2.7 cm =
(phần trăm), và hoán đổi giữa phần số nguyên và phân số (ví dụ 27mm và 1.5 ft. = 18 inches.
trăm, số thập phân và phân số (ví dụ như 1/2, 1/4, 1/8, 1/16…)
như .25=25/100=25%)
• Diễn giải bách phân như là phần của
Kỹ Thuật và Dụng Cụ
Ký Hiệu Đại Số • Sử dụng công thức để tính
100 và sử dụng những số bách phân
thông thường để tính nhẩm.
• Viết công thức và quy tắc (ví diện tích và chu vi của hình tứ
• Sử dụng tỷ số và tỷ lệ thức để giải dụ chu vi hình chữ nhật bằng giác (hình có 4 cạnh), tam giác
toán. 2(L + W) trong đó L = chiều và hình tròn.
• Hiểu được khái niệm về số nguyên tố, dài và W = chiều rộng). • Tìm liên hệ trong sự thay đổi
bội số, thừa số, số đa hợp
(composites) và lũy thừa (số mũ) để về đo chiều dài và đo diện tích
Phương Thức Toán Mẫu (ví dụ như khi tăng chiều dài
tìm thừa số chung và bội số chung.
• Sử dụng những tính chất của các số để • Giải những phương trình đơn một cạnh của hình vuông lên
tính nhẩm (ví dụ như 12 x 12 = giản về hình học và giải những gấp đôi thì diện tích sẽ tăng
(10 x 12) + (2 x 12)). bài toán (ví dụ: A = 1/2 bh lên gấp bốn).
trong đó A = diện tích, b = • Chọn lựa và nhận biết kích
Các Phép Tính và Cách Tính Toán cạnh đáy, h = chiều cao).
• Xác định giá trị của một số với lũy
thước của các đơn vị thông
thừa (ví dụ như 32 ) và căn số bậc hai. thường như lít, gallons, mét và
Phân Tích sự Thay đổi yards.
• Giải bài toán sử dụng phân số, số thập
phân và phần trăm với máy tính và • Thiết lập bảng, biểu đồ cũng
không có máy tính. như những quy tắc ký hiệu đơn
• Ước lượng kết quả của bài toán có liên giản để diễn tả mô thức biến
quan đến số nguyên và những phân số, đổi (ví dụ như khoảng cách đi
số thập phân và số bách phân thường được là 15 dặm/1 giờ hay d =
dùng.
15h trong đó d = khoảng cách
• Rút gọn và tìm giá trị biểu thức bằng
cách sử dụng thứ tự của các phép tính và h = số giờ).
với số nguyên (ví dụ: 2 + 3 x 2 = 8) QuickTime™ and a TIFF (Uncompressed) decompressor are needed to see this picture.
VIETNAMESE/6th Grade Math Standards/07.05/PT/ID 9293


Use: 0.7703